רישום ושיבוץ לגני הילדים ולצהרונים

בדף זה:

{{ lwi.linksClient.title }}

שנתוני הרישום

הרישום לגנים העירוניים מחייב את כל הילדים בשנתונים המפורטים בכל שנה מחדש.

 • גן חובה: ילידי 01/01/2014 עד 31/12/2014
 • גן טרום חובה: ילידי 01/01/2015 עד 31/12/2015
 • גן טרום טרום חובה: ילידי 01/01/2016 עד 31/12/2016

בדקו את מיקום גני הילדים באזור מגוריכם באמצעות "הסביבה שלי".

תהליך הרישום

רישום באמצעות האינטרנט

הרישום לגני הילדים ולצהרונים העירוניים ייעשה באמצעות מערכת הרישום והשיבוץ שבדף זה.
המערכת תהיה פתוחה לביצוע הרישום בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 7 – 28 בינואר 2019. ילדים שהוריהם לא יירשמו אותם במועד, ישובצו על בסיס מקום פנוי, והודעת השיבוץ שלהם עלולה להתעכב.

לביצוע הרישום הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
• מספר זהות ההורה
• מספר זהות הילד/ה
• תאריך הלידה של הילד/ה

 

דגשים בתהליך הרישום:

 • הרושמים לגן טרום טרום חובה - השנה לראשונה, ניתן יהיה לסמן שתי עדיפויות לגן, ולא זרם חינוכי בלבד.
 • הרושמים לגן טרום חובה וחובה - בוחרים עדיפות ראשונה ועדיפות שניה.
 •  רישום לצהרון - יש לסמן במקום המתאים על מנת לקבל הודעה על תחילת הרישום לצהרונים. בגנים בהם יפעלו צהרוני 'יובל חינוך' ניתן יהיה כבר בשלב זה לעדכן פרטי משלם.
 • תל"ן – במהלך הרישום תיפתח לכם האפשרות לסמן הסכמה והתחייבות להשתתפות בתכנית הלימודים הנוספת בגן.
 • טעינת מסמכים – מסמכים המעידים על שינוי בכתובת המגורים, מסמכים רפואיים, נספח ד' לרישום בגן מוכר שאינו רשמי וכיו"ב יש לטעון בסיום תהליך הרישום. ראה מסמכים נדרשים מטה.
 • הודעה על קליטת הרישום - בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ותישלח אליכם הודעת סמס ומייל על השלמת התהליך. אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנו למרכז שירות חינוך כדי לוודא שהרישום נקלט.
 
 

רישום במרכז שירות חינוך

הורים שאין להם גישה לאינטרנט, תושבים חדשים בעיר או תושבים שאין ברשותם מסמכי כתובת על שמם תושבים חדשים בעיר יגיעו למרכז שירות חינוך, בזימון תור מראש.
לידיעתכם: רישום כוזב הינו עבירה פלילית. מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה, תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות אשר בידי הרשות.

 

 • לאחר תקופת הרישום, הורים המבקשים לבצע רישום לשנת הלימודים הבאה ישלחו  טופס בקשה לרישום לגן למרכז שירות חינוך בצירוף המסמכים הנדרשים כמפורט בטבלת המסמכים הנדרשים בעמוד זה. 

רישום תושבים שאינם מחזיקים בתעודת זהות

הרישום לתושבים שאינם מחזיקים בתעודות זהות, ששינו את כתובתם מאז הרישום בשנה שעברה, או הרושמים את ילדיהם לראשונה למסגרת חינוכית עירונית יתקיים בתחנה המרכזית החדשה:
בימים א'- ג',  03- 12 בפברואר 2019, בין השעות 08:00- 15:00.

מסמכים נדרשים

מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים במרכז שירות חינוך:

 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד/ה.
 • תלוש חשבון ארנונה רשום על שמכם.
 • מסמכים נוספים אם הנכם נדרשים לרישום מסוג אחר כמפורט להלן:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

ביטול הרישום או השיבוץ

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר אחרת או מעבר למסגרת חינוכית פרטית. ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום בעיר אחרת והדבר עלול לגרור חיובים בגין תשלומי חינוך שלא לצורך.
ניתן לשלוח את הבקשה למרכז שירות חינוך באמצעות טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי הפירוט בטבלה מעלה.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, בקשות לביטול רישום שיוגשו בתקופת הרישום, יטופלו בתוך 4 ימי עבודה.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.

הודעת השיבוץ

תוכלו לצפות בשיבוץ ילדכם באמצעות המערכת מתאריך 02.06.2019
במערכת יצוין הגורם המפעיל את הצהרון בגן, במידה והנכם מעוניינים להירשם, אנא פנו למפעיל בהתאם לפרטים.
 

קריטריונים לשיבוץ

 • ילדי החובה משובצים לפי גן ההמשך בשכונה, ההעדפות שציינו ההורים במערכת הרישום וקרבה גאוגרפית בשכונת המגורים.
 • ילדי הטרום חובה משובצים לפי איחוד אחים, ההעדפות שציינו ההורים במערכת הרישום וקרבה גאוגרפית בשכונת המגורים.
 • ילדי הטרום טרום חובה משובצים לפי איחוד אחים, ההעדפות שציינו ההורים במערכת הרישום וקרבה גאוגרפית בשכונת המגורים.

השיבוץ משקלל את כל הקריטריונים תוך התחשבות בעדיפות ההורים ברישום. לרוב, וככל שהדבר מתאפשר, השיבוץ תואם את בקשת ההורים.

*איחוד אחים מתבצע באותה מסגרת חינוכית בלבד.

 

הגשת ערר על השיבוץ בגן

ניתן להגיש ערר על השיבוץ בגן במערכת בדף זה, בתאריכים 02-10 ביוני 2019, תשובות לבקשות יתפרסמו במערכת ב- 04.07.2019.

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט יגיעו למרכז שירות חינוך בזימון תור בלבד.
יש לצרף אסמכתאות (חוות דעת רפואית / פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו"ב). את האסמכתאות יש לטעון למערכת במהלך הגשת הערר. יש לציין את מספר תעודת הזהות של הילד/ה על כל המסמכים, לא תתקבלנה חוות דעת של גננות.


בחירת עדיפויות בערר

אפשר להגיש ערר אחד – לגן אחר או לכיתת גן אחרת, ניתן לציין שתי עדיפויות. את הערר יש להגיש במערכת הרישום והשיבוץ.

 יש לצרף מסמכים תומכים ופרטים מלאים של הילד/ה על כל מסמך מצורף, חוות דעת של גננת לא תתקבל כמסמך תומך. 
ועדת הערר תדון בין היתר בקריטריונים הללו:
• סיבות אישיות, משפחתיות או רפואיות חריגות
• זרם חינוכי
• גיל הילד/ה
• קרבה גאוגרפית על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש.

.

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: