רישוי ופיקוח בנייה

בנייה לתעסוקה ובנייה ציבורית

מסלול זה מיועד עבור בקשות להיתר לתעסוקה, מלונאות או בנייה ציבורית, הן בנייה חדשה והן תוספת בנייה למבנה קיים.
לקבוצה זו קיימות דרישות תפקודיות מורכבות יותר, מעצם היותם בניינים המספקים שירותים לציבור.
בכל הבקשות במסלול זה נדרש תיאום עם אדריכל העיר לפני פתיחת הבקשה.

המהויות הכלולות במסלול זה:

1. בנייה חדשה או תוספת עבור מבנה מסחר / תעסוקה / משרדים

מהות זו כוללת בנייה חדשה או תוספת למבנה קיים, ביעוד ציבורי, משרדים, מסחר, או תעסוקה.
היות שמדובר במבנה בעל חשיבות ציבורית לעיר, נדרש תאום ואישור מוקדם מול אדריכל העיר לפני פתיחת בקשה להיתר ולצרף הדמיית המבנה.
מבנה חדש או תוספת בנייה מעל 500 מ"ר, נדרש לעמוד בתקן בנייה ירוקה אם להחלטת הוועדה המקומית), הדבר מחייב התקשרות עם מכון התעדה לשלבי התכנון והביצוע.
עבור מבנה מסוג זה, קיימות דרישות מיוחדות, בעיקר בנושא בטיחות ותפקוד ועל כן יש להגיש נספחים מתאימים.
בבקשה לתחנת תדלוק, צריך להגיש דו"ח בדיקות קרקע ולהציג אישור המשרד להגנת הסביבה כתנאי לפתיחת בקשה.

2. בנייה חדשה / תוספת בית מלון

מהות זו כוללת כל בקשה להקמת בניין חדש עבור שימוש מלונאי (לרבות פנסיון או מלון בוטיק) וכן תוספת לבניין כזה. גם בקשה להסבת מבנה קיים לשימוש מלונאי (שימוש חורג) כלולה במהות זו.
היות שמדובר במבנה בעל חשיבות ציבורית לעיר, נדרש תאום ואישור מוקדם מול אדריכל העיר לפני פתיחת בקשה להיתר ולצרף הדמיית המבנה.
מבנה חדש או תוספת בנייה מעל 500 מ"ר, נדרש לעמוד בתקן בנייה ירוקה (בהתאם להחלטת הוועדה המקומית), הדבר מחייב התקשרות עם מכון התעדה לשלבי התכנון והביצוע.

3. הקמת מבנה ציבורי גדול

מבנים שאינם בבעלות העירייה אשר מספקים שרות ציבורי, למשל מבני ספורט, אולמות תיאטרון, בתי אבות בית חולים וכו'.
היות שמדובר במבנה בעל חשיבות ציבורית לעיר, נדרש תאום ואישור מוקדם מול אדריכל העיר לפני פתיחת בקשה להיתר ולצרף הדמיית המבנה.
מבנה חדש או תוספת בנייה מעל 500 מ"ר, נדרש לעמוד בתקן בנייה ירוקה (בהתאם להחלטת הוועדה המקומית), הדבר מחייב התקשרות עם מכון התעדה לשלבי התכנון והביצוע.

4. בנייה חדשה עירונית

מבני ציבור שהעירייה יוזמת ומקימה אותם, למשל: בתי ספר, גני ילדים וכו'. היות שמדובר במבנה בעל חשיבות ציבורית לעיר, נדרש תאום ואישור מוקדם מול אדריכל העיר לפני פתיחת בקשה להיתר ולצרף הדמיית המבנה.
מבנה חדש או תוספת בנייה מעל 500 מ"ר, נדרש לעמוד בתקן בנייה ירוקה נושא זה ייבדק ויתואם מול אדריכל העיר.

5. תוספת בנייה עירונית

תוספת בנייה או אגף למבני ציבור שהעירייה יוזמת ומקימה אותם, למשל: בתי ספר, גני ילדים וכו'.
עבור תוספת בנייה מעל 500 מ"ר, נדרש לעמוד בתקן בנייה ירוקה (בהתאם להחלטת הוועדה המקומית), הדבר מחייב תאום מוקדם מול אדריכל העיר. נדרש אשור מהנדס מתכנן השלד בעניין עמידת הבניין הקיים בתקנים, הכולל גם נספח המתייחס לצורך בחיזוק הבניין . במקרה שנדרש חיזוק תוצג מערכת החיזוק בתכנון האדריכלי.

6. פיתוח שטח עירוני / גשר / כבישים

הכוונה לעבודות פיתוח במרחב הציבורי, המחייבות היתר בנייה.
עבור עבודות כאלה נדרש תאום מוקדם מול אדריכל העיר וכן תאום מול אדריכל הפיתוח של המתחם (אם נקבע בתכנית החלה).
הגופים המאשרים יקבעו בהתאם למהות הבקשה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד