תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

בדף זה:

 
 

על-פי סעיף 324 לפקודת העיריות, העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).
על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליך להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה. לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, וכן מים וביוב (עד 31/12/2009), סולקו במלואם.

במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (לטאבו) ייתכן ותבוצע ביקורת בנכס לצרכי ארנונה.

תוקף התעודה
- עד שנה ממועד אישור הבקשה בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

הגשת הבקשה ואופן קבלת התעודה

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) נעשה באגף הגבייה- מוקד טאבו והחזרים, בהגשת בקשה בפנייה מקוונת, דואר אלקטרוני או פקס - ראה פרטי קשר המופיעים בהמשך.  

  • קבלת התעודה לרשם המקרקעין כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 111.9 ש"ח (נכון לינואר 2019).
  • לאחר הגשת הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יישלח אליך מסרון תוך 24 שעות, עם מספר שובר לתשלום האגרה. ניתן יהיה לשלם את האגרה באופן מקוון באמצעות הקישור שמופיע במסרון או באמצעות המוקד הטלפוני על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.
  • הטיפול בבקשה אורך כ- 10 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה בצירוף כל המסמכים ולאחר תשלום האגרה.
  • לאחר אישור הפקתה, תישלח התעודה באמצעות דואר אלקטרוני או דואר, בהתאם לבקשתך וניתן יהיה להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.

שים לב: לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים ע"י נציג טאבו, בהתאם לצורך.

אופן הגשת הבקשה

יש למלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס ולרשום את מספר חשבון הלקוח (ארנונה) ואת התאריך של מסירת הנכס (החזקה).

כמו כן, יש לצרף את המסמכים הנדרשים:
 צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנת.
• צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
• במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.
• מסמכים אחרים על פי סוג העסקה:

 לעסקת מכר- עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים .
 להעברה ללא תמורה-  תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין. יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס.
 לחכירה / הארכת חכירה- צילום חוזה חכירה או שטר חכירה.
 להעברה מנאמן לנהנה- הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה נאמנות או תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין.
 לפירוק חברה- צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים.
 לרישום / תיקון בית משותף- צילום התקנון המוסכם.

חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח התעודה (דואר אלקטרוני / דואר), מספר טלפון נייד ליצירת קשר, ומספר חשבון לקוח (ארנונה).

קבלת מידע בדבר חובות לעירייה (איתור חובות)

 
 

בעל נכס המעוניין לדעת האם קיימים חובות ביחס לנכס, יכול לפנות בבקשה לאיתור חובות עבור הנכס מבלי לבקש תעודה לרשם המקרקעין. מסמך זה אינו מהווה תעודה לרשם המקרקעין ואינו מאפשר העברה של זכויות בנכס ברשם המקרקעין (טאבו).

קבלת מידע בדבר חובות אינה כרוכה בתשלום. תהליך הנפקת המכתב בדבר חובות קיימים לעירייה נעשה באגף הגבייה- מוקד טאבו והחזרים, בהגשת בקשה בפנייה מקוונת, פקס או דואר אלקטרוני - ראה פרטי קשר המופיעים בהמשך.

בתום הבדיקה העירייה תפיק מכתב המרכז את החובות שנותרו לבעל הנכס ביחס לנכס בגין: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח וכד', וכן מים וביוב [עד 31/12/2009].

אופן הגשת בקשה לאיתור חובות:

יש למלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת הזכויות בנכס ולרשום על הטופס ''לצורך איתור חובות", ואת מספר חשבון הלקוח (ארנונה).
כמו כן, יש לצרף את המסמכים הנדרשים:
1. צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו) - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות עדכני מהחברה המשכנת.
2. צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
3. במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
  • לתשומת לבך, לקבלת תעודה לרישום בטאבו אי אפשר לעשות הסדר חובות בפריסת תשלומים.

אופן תשלום החובות בגין הנכס

כדי לקבל תעודה לרישום בטאבו יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לך. פירוט החובות מתקבל ביחידות השונות, והסדרת החוב נעשית אצלן.
• אם התקבלו שוברים מצורפים למכתב, יש לשלמם מייד.
 אם לא התקבל שובר, אך נכתב שיש חוב, יש לפנות ליחידה המטפלת (על פי הפירוט בהמשך) להמשך טיפול או לקבלת שובר
• אם נדרש בירור נוסף, יש לפנות ליחידה המטפלת, להמשך טיפול.

הארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)

במקרים בהם התעודה ניתנה לתקופה קצרה משנה, אפשר להאריך את תוקף התעודה עד שנה ממועד אישור הבקשה.
להארכת תוקף התעודה יש למלא טופס בקשה חדש ולציין את מספר הבקשה המקורי. התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.

הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה של 50.8 ש''ח (נכון לינואר 2019).

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: