SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

פרסומים

אנו שמחים להציג בפניכם את העיר תל-אביב-יפו מנקודת מבט שונה ומעניינת, החושפת באמצעות מספרים את הווייתה החברתית, תרבותית וכלכלית של העיר העברית הראשונה.
הנתונים מתארים מגוון אספקטים הנוגעים לחיי התושבים בעיר ולשירותים שהם מקבלים, כגון: דמוגרפיה וחברה, כלכלה, חינוך ותרבות, תשתיות, שירותים עירוניים ועוד.
הפרסומים אותם מפיק המרכז למחקר נשלחים למגוון מוסדות ציבוריים כגון אוניברסיטאות ומוסדות מחקר לעיון חוקרים וסטודנטים, ולמנהלים בעירייה למטרות תכנון עבודת העירייה השוטפת. הפרסומים מביאים מבט נוסף וממוקד על העיר ותושביה וחושפים מגמות ותופעות מעניינות.

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: