שקיפות ושיתוף ציבור

הקוד האתי ואמנת השירות של תל אביב-יפו

בדף זה מובאים בפניכם סעיפי הקוד האתי ואמנת השירות של עיריית תל אביב-יפו, המחייבים את העירייה ואת עובדיה לפעול בכל תחומי אחריותם כדי ליישם את חזון העיר -
לשמור על מרכזיות העיר במטרופולין ובמדינה, ולהיות עיר עם הפנים לתושביה. 

בבסיס חזון העיר עומדים ארבעה קווים אסטרטגיים, המפורטים לקווי מדיניות וכיווני פעולה ממוקדים לטובת יישום ומימוש תמונת העתיד הנגזרת מהחזון:
  • קו אסטרטגי ראשון - עוסק במרכזיות העיר במטרופולין ובמדינה, בעיקר בתחומי הכלכלה והתרבות.
  • קו אסטרטגי שני - עוסק בחברה ובקהילות החיות בעיר.
  • קו אסטרטגי שלישי - עוסק בממשל המקומי ובהתנהלותו.
  • קו אסטרטגי רביעי - עוסק בסביבה העירונית, הבנויה והטבעית.​
הקוד אתי ואמנת השירות של תל אביב-יפו, עוסקים בחלק מקווי המדיניות של הקו האסטרטגי השלישי, המגדיר מהלכים המאפשרים את קיומו של ממשל עירוני מחדש, משתף ועצמאי.  
על מנת ליישם קו אסטרטגי זה ולשפר את איכות חייהם ורווחתם של תושבי העיר, תוך חיזוק מעמד העיר כמרכז כלכלי ותרבותי בישראל, יפעלו העירייה ועובדיה על פי מספר קווי מדיניות:

 

 

 

לסיכום

הקוד האתי ואמנת השירות של עיריית תל אביב-יפו הוא בסיס תפיסת השירות העירונית המיושמת בכל ערוצי השירות העירוניים. 
העירייה ועובדיה מחויבים לעקרונות מסמך זה, וירכזו את מאמציהם כדי לספק לתושבי העיר ולקוחותיה שירות חדשני ומקיים, הניתן באמצעים דיגיטליים מתקדמים, תוך ראיית צרכיהם של מגוון הלקוחות ותוך שמירה על אנושיות ואמפטיה. כל זאת בעיר עצמאית, דמוקרטית, איתנה ובעלת מעמד מרכזי במטרופולין ובמדינה.  
חזרה לתחילת העמוד