רישוי ופיקוח בנייה

מילוי דרישות ובדיקה סופית

בדיקת מסמכים אחרי ועדה

לאחר קבלת החלטת הרשות בעניין הבקשה, יש שלושה שלבי בדיקה לפני קבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקה מרחבית (במקרה שנקבעו שינויים על ידי הוועדה), השני הוא בקרת תכן והשלישי הוא בדיקה סופית והכנת ההיתר. כפי שיפורט בהמשך, בחלק מהבקשות לא נדרשים כל השלבים.
לאחר שהתקבלה החלטה של ועדת משנה או רשות רישוי לאשר את הבקשה, עורך הבקשה יכול לקבוע פגישה עם בוחן הרישוי הממונה על התיק במחלקת רישוי בנייה, לשם קבלת הבהרות על החלטת הוועדה ותנאיה. את הפגישה ניתן לקבוע דרך המוקד הטלפוני, לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.
כמו כן, מומלץ כי מבקש ההיתר יתלווה אל עורך הבקשה לפגישה וילמד על התהליך הצפוי, עד לקבלת היתר הבנייה.

בדיקה מרחבית אחרי ועדה

בקשות שנדונו בוועדת המשנה יועברו לבדיקה מרחבית אחרי ועדה. המעבר לשלב זה הוא אוטומטי מיד לאחר קבלת ההחלטה. בוחן הרישוי ותחנות מכון הרישוי העירוני המרחביות (גנים ונוף, תנועה וחניה, אדריכל מכון רישוי, אשפה) יבדקו האם יש דרישות נוספות לתיקונים בעקבות החלטת הועדה. אם נדרשים תיקונים – הבקשה תוחזר אל עורך הבקשה בצירוף הערות ודרישות לתיקון. לאחר שעורך הבקשה יתקן את הבקשה ואת כל הנספחים בהתאם להערות ולהנחיות שיינתנו לו, הוא ייטען את התכנית הסופית ואת נספחיה במערכת רישוי מקוון. לאחר טעינת החומרים למערכת, על עורך הבקשה לעקוב אחר קבלת האישורים בתחנות השונות, באמצעות המערכת המקוונת, ולפנות אליהן בפניות מקוונות עד לאישור ומעבר הבקשה לסטטוס "הכנת מסמכי תכן". עם קבלת האישור של כל הגורמים החיצוניים והעירוניים הנדרשים, עורך הבקשה יקבל הודעה על השלמת של הבדיקה המרחבית, והבקשה תעבור לסטטוס של "הכנת מסמכי תכן". בקשות שבקרת התכן שלהן מבוצעת במכון בקרה חיצוני יידרשו להשלים את התהליך במכון הבקרה ולחזור אל התהליך העירוני לאחר השלמתו.
אם אין תיקונים שנקבעו בהחלטת הוועדה, בוחני הרישוי יאשרו את התכנית והיא תעבור לשלב תכן. יודגש כי בבקשות שעוברות לשלב תכן לא ניתן לעשות שינויים מרחביים.
בקשות שנדונו ברשות הרישוי (כלומר, בקשות ללא הקלות או שימוש חורג), עוברות לאחר קבלת ההחלטה ישירות לשלב בקרת התכן. 

 

הכנת מסמכי תכן

בשלב זה, על עורך הבקשה לטעון את המסמכים הרלוונטיים לבדיקת תכן הבקשה - מים, ביוב, איכות הסביבה, כיבוי אש, חישובים סטטיים, אישורי פיקוד העורף. חשוב לשים לב – לא ניתן לטעון מסמכים אלו בשלב מוקדם יותר. בדיקת התכן תעשה במכון הרישוי העירוני, אלא אם עורך הבקשה הצהיר שיבצע שלב זה במכון בקרה עצמאי (עבור בקשות שעומדות בקריטריונים הקבועים בחוק.(
לאחר סיום בקרת התכן עורך הבקשה יטען תצהיר המפרט אם נעשו שינויים מרחביים בבקשה בעקבות בקרת התכן. אם לא נדרשו שינויים, יצהיר עורך הבקשה שלא נעשו שינויים. את נוסח התצהיר ניתן להוריד כאן.

שלבי מילוי התנאים ומשך הזמן הנדרש לכך נמצאים כולם באחריות עורך הבקשה. יש לזכור כי החלטת הוועדה או רשות הרישוי תקפה לשנתיים, ואינה ניתנת להארכה. בעלי העניין מקבלים הודעות סמס חודשיים לפני פקיעת תוקף החלטת הוועדה.

בדיקה סופית

בוחן הרישוי בודק את המפרט הסופי (התכנית האדריכלית) שנטען למערכת ואת כל האישורים.
בוחן הרישוי מוודא שאם נעשו שינויים מרחביים בשלב בקרת התכן, הם תואמים את החלטת הוועדה. 
בשלב זה, על התכנית האדריכלית להיות מושלמת וללא כל פגם, שכן תכנית זאת הופכת להיות תכנית ההיתר, ובעזרתה נעשה גם הפיקוח על העבודות בשטח.
על עורך הבקשה לוודא היטב שהתכנית ערוכה באופן מושלם, שכן כל חוסר בפירוט נדרש יביא להארכת הטיפול בבדיקה הסופית.
מספר הפעמים בהן עורך הבקשה יכול לטעון תכניות מתוקנות לבדיקה סופית מוגבל ל-3. לאחר מכן אפשרות הטעינה תינעל, ותידרש פגישה פרונטלית עם בוחן הרישוי. על פי הצורך, תיקבע פגישה יזומה עם עורך הבקשה, שבמהלכה תסוכם רשימת הערות סופית (אם יש כאלה).
שימו לב: במקרים שבהם הוועדה דרשה להרוס חלק מהמבנה הבלתי חוקי או להתאים חלק מהמבנה להוראות התכנית, תועבר הבקשה לבדיקת הפיקוח על הבנייה, לפני הוצאת ההיתר/ תחילת העבודות לפי ההיתר, לצורך קבלת אישור על מילוי הדרישות.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד