מילוי דרישות ובדיקה סופית

טעינת תכנית מתוקנת בהתאם להחלטת הוועדה

לאחר שהתקבלה החלטה של ועדת משנה או רשות רישוי לאשר את הבקשה, מומלץ לעורך הבקשה לקבוע פגישה עם בוחן הרישוי הממונה על התיק במחלקת רישוי בנייה, לשם קבלת הבהרות על החלטת הוועדה ותנאיה. את הפגישה ניתן לקבוע דרך המוקד הטלפוני, לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.

כמו כן, מומלץ כי מבקש ההיתר יתלווה אל עורך הבקשה לפגישה וילמד על התהליך הצפוי, עד לקבלת היתר הבנייה.
לאחר שעורך הבקשה יתקן את הבקשה ואת כל הנספחים בהתאם להערות ולהנחיות שיינתנו לו, הוא ייטען את התכנית הסופית ואת נספחיה במערכת רישוי מקוון.

בדיקה מרחבית אחרי ועדה

בשלב ראשון, ייבדקו ההיבטים המרחביים של הוועדה על ידי בוחן הרישוי ותחנות מכון הרישוי העירוני הרלוונטיות (אדריכלות, מקלוט, תנועה וחניה, אצירת אשפה - לפי העניין).

לאחר טעינת החומרים למערכת, על עורך הבקשה לעקוב אחר קבלת האישורים בתחנות השונות, באמצעות המערכת המקוונת, ולפנות אליהן בפניות מקוונות עד לאישור ומעבר הבקשה לסטטוס "הכנת מסמכי תכן".

לאחר טעינה של התכנית המתוקנת וקבלת האישור של כל הגורמים החיצוניים והעירוניים הנדרשים, הבקשה תעבור לסטטוס של "הכנת מסמכי תכן".

 

הכנת מסמכי תכן

בשלב זה, על עורך הבקשה לטעון את המסמכים הרלוונטיים לבדיקת תכן הבקשה - מים, ביוב, איכות הסביבה, כיבוי אש. בדיקת התכן תעשה במכון הרישוי העירוני, אלא אם עורך הבקשה הצהיר שיבצע שלב זה במכון בקרה עצמאי (עבור בקשות שעומדות בקריטריונים הקבועים בחוק).
לאחר סיום בקרת התכן עורך הבקשה יטען תצהיר המפרט אם נעשו שינויים מרחביים בבקשה בעקבות בקרת התכן. אם לא נדרשו שינויים, יצהיר עורך הבקשה שלא נעשו שינויים. את נוסח התצהיר ניתן להוריד כאן.

שלבי מילוי התנאים ומשך הזמן הנדרש לכך נמצאים כולם באחריות עורך הבקשה. יש לזכור כי החלטת הוועדה או רשות הרישוי תקפה לשנתיים, ואינה ניתנת להארכה.

קבלת אישור למתן היתר (גורמים עירוניים)

 
 

עורך הבקשה נדרש להשלים, באמצעות מערכת הרישוי המקוון, את האישור הסופי של הגורמים בתחומי התכן, כגון: תנועה וחניה, מקלוט, אצירת אשפה, איכות הסביבה, כיבוי אש ועיצוב אדריכלי.

האישור הסופי משלים את חוות הדעת המקדמיות שניתנו בפני הוועדה באותם תחומים. הגורם העירוני יקליד את אישורו הסופי במערכת הממוחשבת.

בדיקת אישורים מגורמי חוץ

במקביל לגורמים העירוניים, עורך הבקשה יפנה ישירות אל הגוף החיצוני שאישורו נדרש לצורך מתן ההיתר (בהתאם לתיק המידע ולהחלטת הוועדה), למשל: חברת החשמל, רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה וכד'. עורך הבקשה יסרוק ויטען את האישור למערכת הרישוי המקוון.

הבקשה תועבר לבדיקה סופית של בוחן הרישוי הממונה על התיק רק לאחר שמרכזי הרישוי יבדקו את שלמות המסמכים והאישורים הנדרשים.
שימו לב: במקרים שבהם הוועדה דרשה להרוס חלק מהמבנה הבלתי חוקי או להתאים חלק מהמבנה להוראות התכנית, תועבר הבקשה לבדיקת הפיקוח על הבנייה, לפני הוצאת ההיתר, לצורך קבלת אישור על מילוי הדרישות.

בדיקה סופית

 
 

בוחן הרישוי בודק את המפרט הסופי (התכנית האדריכלית) שנטען למערכת ואת כל האישורים.

בוחן הרישוי מוודא שאם נעשו שינויים מרחביים בשלב בקרת התכן, הם תואמים את החלטת הוועדה. 

בשלב זה, על התכנית האדריכלית להיות מושלמת וללא כל פגם, שכן תכנית זאת הופכת להיות תכנית ההיתר, ובעזרתה נעשה גם הפיקוח על העבודות בשטח.

על עורך הבקשה לוודא היטב שהתכנית ערוכה באופן מושלם, שכן כל חוסר בפירוט נדרש יביא להארכת הטיפול בבדיקה הסופית.

מספר הפעמים בהן עורך הבקשה יכול לטעון תכניות מתוקנות לבדיקה סופית מוגבל ל-3. לאחר מכן אפשרות הטעינה תינעל, ותידרש פגישה פרונטלית עם בוחן הרישוי. על פי הצורך, תיקבע פגישה יזומה עם עורך הבקשה, שבמהלכה תסוכם רשימת הערות סופית (אם יש כאלה).

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: