מילוי דרישות ובדיקה סופית

טעינת תכנית מתוקנת בהתאם להחלטת הוועדה

לאחר שהתקבלה החלטת וועדת משנה או רשות רישוי לאשר את הבקשה, באפשרות עורך הבקשה לקבוע פגישה דרך המוקד הטלפוני עם בוחן הרישוי הממונה על התיק במחלקת רישוי בניה, לשם קבלת הבהרות על החלטת הוועדה ותנאיה.
לאחר שעורך הבקשה תיקן את הבקשה וכל הנספחים בהתאם להערות ולהנחיות שניתנו לו, הוא ייטען את התכנית הסופית ונספחיה, במערכת "רישוי מקוון".
שלב מילוי התנאים ומשך הזמן שנדרש לו, נמצא כולו באחריות עורך הבקשה. החלטת הוועדה או רשות הרישוי תקפה לשנתיים ולא ניתנת להארכה.

קבלת אישור למתן היתר (גורמים עירוניים)

 
 

עורך הבקשה נדרש להשלים את האישור הסופי של הגורמים בתחומי התכן כגון: תנועה וחנייה, מקלוט, אצירת אשפה, איכות הסביבה, כיבוי אש ועיצוב אדריכלי. האישור הסופי משלים את חוות הדעת המקדמיות שניתנו לפני הוועדה באותם תחומים.
רוב הגורמים המאשרים מרוכזים במנהל ההנדסה במכון הרישוי. לאחר שהגורם אישר, הוא יקליד את אישורו הסופי במערכת הממוחשבת.

בדיקת אישורים מגורמי חוץ

במקביל לגופים הפנימיים יפנה עורך הבקשה ישירות אל הגוף החיצוני שאישורו נדרש לצורך מתן היתר (בהתאם לתיק המידע והחלטת הוועדה), כמו למשל: חברת חשמל, רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה וכד'. את האישור, יסרוק ויטען למערכת הרישוי המקוון.
מרכז הרישוי יבדוק את הקבצים שהוטענו ורק אם הוגשו כל האישורים הדרושים, והתקבלו כל האישורים מהגורמים העירוניים תועבר הבקשה לבדיקה סופית של בוחן הרישוי הממונה על התיק.
שימו לב: במקרים שבהם הוועדה דרשה להרוס חלק מהמבנה הבלתי חוקי או להתאים חלק מהמבנה להוראות התכנית, תועבר הבקשה לפני הוצאת ההיתר לבדיקת הפיקוח על הבנייה לקבלת אישור על מילוי הדרישות.
שלב קבלת האישורים מהגורמים העירוניים ובדיקת האישורים מגורמי החוץ ימשך עד 30 ימי עבודה.

בדיקה סופית

 
 

בוחן הרישוי בודק את המפרט הסופי שנטען למערכת ואת כל האישורים. על פי הצורך יקבע פגישה יזומה עם עורך הבקשה, שבמהלכה תסוכם רשימת הערות סופית (אם יש).
אם יתברר שאין שינוי בשטחים המבוקשים, הוא יעביר את התכנית כבר בשלב זה לבדיקת מחלקת ההשבחה.
זמן הבדיקה הסופית הוא כ- 30 ימי עבודה. משך הזמן שנדרש לעורך הבקשה להשלים את התיקונים אינו נמדד.
כדי לא לעכב את ההיתר, ישלים עורך הבקשה את כל דרישות הוועדה במלואן לפני הטענת התכנית הסופית.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: