SRV_ADD:[02] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

מילוי דרישות ובדיקה סופית

אישורים במכון הרישוי

בהתאם לנספח "תיאום תכנון" הנלווה להחלטת הוועדה, נדרש עורך הבקשה להשלים את האישור הסופי של הגורמים בתחומי התכן, כגון: תנועה וחניה, מקלוט, אצירת אשפה, איכות הסביבה, כיבוי אש ועיצוב אדריכלי. האישור הסופי משלים את חוות הדעת המקדמיות שניתנו לפני הוועדה באותם תחומים.

רוב הגורמים המאשרים מרוכזים במנהל ההנדסה במכון הרישוי. עורך הבקשה יפנה לגורם המתאים ויגיש לו את הנספח הדרוש. לאחר שהגורם אישר, הוא יקליד את אישורו הסופי במערכת הממוחשבת.

אישורים מגופים חיצוניים

 
 

במקביל לגופים הפנימיים יפנה עורך הבקשה ישירות אל הגוף החיצוני המאשר (לפי נספח תיאום התכנון שצורף להחלטת הוועדה). גופי חוץ יכולים להיות מחוץ לעירייה, כמו: חברת חשמל, רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, או בתוך העירייה: אגף נכסים, תיאום הנדסי וכד'.

 

שלב מילוי התנאים ומשך הזמן שנדרש לו נמצא כולו באחריות עורך הבקשה.

לאחר החלטת וועדה חיובית, באפשרות עורך הבקשה לקבוע פגישה דרך המוקד הטלפוני עם בוחן הרישוי הממונה על התיק במחלקת רישוי בניה, לשם קבלת הבהרות על החלטת הוועדה ותנאיה.

לאחר שעורך הבקשה השלים את כל האישורים הדרושים, הוא יכין תכנית סופית הכוללת את כל דרישות הוועדה ואת כל ההנחיות שניתנו לו במסגרת האישורים שקיבל מהגופים השונים. את התכנית הסופית (עותק אחד) ואת כל האישורים יגיש עורך ההיתר למרכז הרישוי בפגישה מתואמת מראש.

רק אם הוגשו כל המסמכים, תועבר הבקשה לבדיקה סופית של בוחן הרישוי הממונה על התיק.

 

שימו לב: במקרים שבהם הוועדה דרשה להרוס חלק מהמבנה הבלתי חוקי או להתאים חלק מהמבנה להוראות התכנית, תועבר הבקשה לפני הוצאת ההיתר לבדיקת הפיקוח על הבנייה לקבלת אישור על מילוי הדרישות.

בדיקה סופית והפקת היתר

 
 

בוחן הרישוי בודק את הבקשה ויקבע על פי הצורך פגישה יזומה עם עורך הבקשה, שבמהלכה תסוכם רשימת הערות סופית ומוסכמת (אם יש).
אם יתברר שאין שינוי בשטחים המבוקשים, להעביר הוא יעביר את התכנית כבר בשלב זה לבדיקת מחלקת ההשבחה. אם הכול תקין, יבקש בוחן הרישוי מעורך הבקשה להביא 3 עותקים ומפיק טיוטת היתר לחתימה (אפשר להגיש מראש 3 עותקים לבדיקה סופית).

שימו לב: זמן הבדיקה הסופית הוא כ- 30 ימי עבודה. משך הזמן שנדרש לעורך הבקשה להשלים את התיקונים אינו נמדד.
כדי לא לעכב את ההיתר, ישלים עורך הבקשה את כל דרישות הוועדה במלואן לפני הגשת התכנית הסופית.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: