מילוי דרישות ובדיקה סופית

טעינת תכנית מתוקנת בהתאם להחלטת הוועדה

לאחר שהתקבלה החלטת וועדת משנה או רשות רישוי לאשר את הבקשה, באפשרות עורך הבקשה לקבוע פגישה דרך המוקד הטלפוני עם בוחן הרישוי הממונה על התיק במחלקת רישוי בניה, לשם קבלת הבהרות על החלטת הוועדה ותנאיה.

מומלץ כי מבקש ההיתר יתלווה אל עורך הבקשה לפגישה וילמד על התהליך הצפוי, עד לקבלת היתר בניה.
לאחר שעורך הבקשה תיקן את הבקשה וכל הנספחים בהתאם להערות ולהנחיות שניתנו לו, הוא ייטען את התכנית הסופית ונספחיה, במערכת "רישוי מקוון". רק לאחר טעינה של התכנית המתוקנת וקבלת האישור של כל הגורמים החיצוניים והעירוניים הנדרשים (ראה למטה), הבקשה תעבור לסטטוס של 'בדיקה סופית'. למעשה, לאחר טעינת החומרים למערכת, על עורך הבקשה לעקוב דרך המערכת המקוונת אחר קבלת האישורים בתחנות השונות ולפנות אליהן בפניות מקוונות, עד לאישורן ומעבר הבקשה לסטטוס 'בדיקה סופית'.
שלב מילוי התנאים ומשך הזמן שנדרש לו, נמצא כולו באחריות עורך הבקשה. החלטת הוועדה או רשות הרישוי תקפה לשנתיים ולא ניתנת להארכה.

קבלת אישור למתן היתר (גורמים עירוניים)

 
 

עורך הבקשה נדרש להשלים את האישור הסופי של הגורמים בתחומי התכן כגון: תנועה וחנייה, מקלוט, אצירת אשפה, איכות הסביבה, כיבוי אש ועיצוב אדריכלי. האישור הסופי משלים את חוות הדעת המקדמיות שניתנו לפני הוועדה באותם תחומים.
רוב הגורמים המאשרים מרוכזים במנהל ההנדסה במכון הרישוי. לאחר שהגורם אישר, הוא יקליד את אישורו הסופי במערכת הממוחשבת.

בדיקת אישורים מגורמי חוץ

במקביל לגופים הפנימיים יפנה עורך הבקשה ישירות אל הגוף החיצוני שאישורו נדרש לצורך מתן היתר (בהתאם לתיק המידע והחלטת הוועדה), כמו למשל: חברת חשמל, רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה וכד'. את האישור, יסרוק ויטען למערכת הרישוי המקוון.
מרכז הרישוי יבדוק את הקבצים שהוטענו ורק אם הוגשו כל האישורים הדרושים, והתקבלו כל האישורים מהגורמים העירוניים תועבר הבקשה לבדיקה סופית של בוחן הרישוי הממונה על התיק.
שימו לב: במקרים שבהם הוועדה דרשה להרוס חלק מהמבנה הבלתי חוקי או להתאים חלק מהמבנה להוראות התכנית, תועבר הבקשה לפני הוצאת ההיתר לבדיקת הפיקוח על הבנייה לקבלת אישור על מילוי הדרישות.

בדיקה סופית

 
 

בוחן הרישוי בודק את המפרט הסופי (התכנית האדריכלית) שנטען למערכת ואת כל האישורים.

בשלב זה על התכנית האדריכלית להיות מושלמת וללא כל פגם, שכן תכנית זאת הופכת להיות תכנית ההיתר ובעזרתה נעשה גם הפיקוח על העבודות בשטח. על עורך הבקשה לוודא היטב שהתכנית ערוכה באופן מושלם שכן כל חוסר בפירוט נדרש יביא להארכת הטיפול בבדיקה הסופית. מספר הפעמים בהם עורך הבקשה יכול לטעון תכניות מתוקנות לבדיקה סופית מוגבל ל 3 ולאחר מכן אפשרות הטעינה ננעלת ותידרש פגישה פרונטלית עם בוחן הרישוי. על פי הצורך תקבע פגישה יזומה עם עורך הבקשה, שבמהלכה תסוכם רשימת הערות סופית (אם יש).
זמן הבדיקה הסופית הוא כ- 30 ימי עבודה. משך הזמן שנדרש לעורך הבקשה להשלים את התיקונים אינו נמדד.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: