ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים

עד שנת הלימודים תש"ף, זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבלת סיוע בשילוב במסגרת חינוך רגילה נקבעה על ידי ועדת השילוב, וזכאותם להשמה במסגרת חינוך מיוחד נקבעה על ידי ועדת השמה. הסיוע כלל תמיכה פרטנית של סייעת, שעות תגבור או שיבוץ במסגרת כוללנית - על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך והמלצת הוועדה.
משנת הלימודים תשפ"א, ייכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.
הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.
חברי הוועדה כוללים: נציג הרשות המקומית, נציג משרד החינוך, נציג השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציג עמותת הורים.
בהתאם להחלטת הוועדה ייקבע גם סוג המסגרת החינוכית המתאימה, או שהדבר יהיה נתון לבחירת ההורים.

עדכון הנחיות בנוגע לוועדות מתוקף חוק

בעקבות החלטת בג"ץ, פירסם משרד החינוך ב-13.7.2020 עדכון להנחיות בדבר מתכונת ועדות האפיון והזכאות וועדות פילוח התמיכות במסגרות החינוך.

אלה עיקרי העדכון:

 1. כל בקשה לוועדה שהוגשה עד ה-13.7.2020 תידון במסגרת ועדה רגילה. בקשות שהוגשו מה-14.7.2020 ייבחנו ויידונו במסגרת ועדה חריגה במשרד החינוך. הגשת בקשה שלא במועד (ועדה חריגה) מתבצעת בקישור זה.
 2. המועד האחרון להגשת השגה (ערעור על החלטת ועדת הזכאות והאפיון) נקבע ל-26.7.2020. השגות שהוגשו במועד בגין החלטה שנקבעה על בסיס שאלון רמת התפקוד (ראמ"ה), ייבחנו על סמך המסמכים וחוות הדעת שהוצגו בוועדה.
 3. אפשר להגיש השגה עד 21 ימים ממועד קבלת ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון, אם ב-26.7.2020 טרם חלפו 21 ימים ממועד קבלת ההחלטה.
 4. בקשות הורים לשינוי סוג המסגרת שבחרו בוועדת הזכאות והאפיון, אפשר להגיש בפרק זמן מוגדר. לוועדות שהתקיימו עד ה-30.6.2020 ניתן להגיש בקשה עד ה-26.7.2020, ועדות שהתקיימו מה-1.7.2020 - ניתן להגיש עד שבועיים ממועד הוועדה. 
  שימו לב: שיבוץ לאחר שינוי מסגרת חינוך מרגיל למיוחד, או להפך, ייעשה על בסיס מקום פנוי.
 5. לא תהיה פגיעה בהיקף התמיכה שניתן לתלמידים מחדשי זכאות.
 6. תכנית אישית והרכב סל השירותים ייקבעו בדיונים של צוות רב מקצועי, במסגרת הנוכחית או במסגרת החדשה.
 7. ניתן לקבל טיפולים ממקצועות הבריאות כחלק מהסל האישי, גם אם התלמיד מקבל טיפול נוסף, שונה או דומה.

  להודעת משרד החינוך >>

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: