שירותים נוספים

בדף זה:

מחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה מספרי המקרקעין

ניתן לבטל הערת אזהרה בנושא צווי הריסה במקרים הבאים:

 • כאשר הוצא היתר בנייה אשר חופף במלואו את נשוא הצו.
 • כאשר הצו בוצע במלואו (נהרס).
 • כאשר צו ההריסה רשום על כל דיירי הבית המשותף ולמעשה הוא נוגע לאחת או יותר מהדירות, ניתן למחוק את ההערה לדייר/דיירים שאין להם נגיעה בצו המדובר.
 • כאשר מדובר בצו הריסה ישן עד 1970, כאשר הערה נרשמה על שם הבעלים- אשר אינם בעלי זכויות במקרקעין כיום-.
 • כאשר הצו נרשם בטעות על חלקה אחרת.

 

הגשת בקשה למחיקת הערת אזהרה:

לצורך בקשה למחיקת הערת אזהרה יש להגיש את המסמכים הבאים:

לאחר קבלת המלצת מחלקת הפיקוח לביטול הערת אזהרה, תשלח תשובה למבקש והחומר יעבור להמשך טיפול במחלקה הפלילית, על מנת לקבל את המלצתם לביטול.
המלצת המחלקה הפלילית תובא בפני שופט אשר לו הסמכות לקבוע בנושא זה. לאחר קבלת החלטה, המחלקה הפלילית תעדכן את המבקש. ניתן ליצור קשר עם המחלקה הפלילית בפרטי הקשר המופיעים מטה.

אישור תשריט לרישום בית משותף או לתיקון צו בית משותף

 
 

ניתן לאשר תשריט בית משותף רק אם קיים היתר הבנייה. לכן, תנאי סף להגשת תשריט לאישור הוא הצגת היתר לבניין ישן והצגת טופס 4 או תעודת גמר לבניין חדש. 

 

 

 

הנחיות לעריכת תשריט רישום בית משותף

 • יש להכין תשריט בהתאם להנחיות שבתדריך של משרד המשפטים, בהתאמה להיתר הבנייה. אי התאמה להיתר יש לסמן לפי כללי סימון החריגות (ראה בהמשך).
 • התצהיר בגוף התשריט ייערך בהתאם למהות (רישום של בית חדש או תיקון הצו של בית קיים)
 • כל עותק צריך להיות חתום בחתימה מקורית של עורך התשריט (לא יאושר העתק מצולם)
 • יש להקפיד על הצגת כל השטחים המשותפים כפי שאושרו בתקנה 27
 • שטחי זיקת הנאה יש לסמן גרפית בליווי תיאור מילולי  בהתאם לתשריט הרישום של שטר הזיקה בפנקס הזכויות
 • תיאור יחידת הרישום (חלקת משנה) בטבלה יהיה לפי השימוש בפועל נכון ליום עריכת התשריט (בהתאם להנחיות משרד המשפטים: דירה, מחסן, אולם, חנות, משרד)
 • יחידת רישום (חלקת משנה) תסומן בקו צבעוני רציף צמוד לדופן פנימי של קירות חיצוניים של הנכס
 • אם בעמודה המתארת את היחידה, בנוסף למילה "דירה" מופיע "מחסן" ו/או "מסתור כביסה" או פריט נוסף אחר (לדוגמא: "דירה ומחסן" או "דירה + מרפסת לא מקורה"), יסומנו אלה בתשריט בקו צבעוני היקפי בדומה לסימון היחידה
 • יש לוודא שכל יחידה הרשומה בעמודת ההצמדות (למשל: חניה, מחסן, שטח גג) תסומן בתשריט בצבע מלא, כל יחידה בצבע התואם את הדירה שאליה הוצמדה. בכל קטע המיועד להצמדה יש לסמן מידות האורך והרוחב. אם קיימת הצמדה למספר דירות יש לצבוע את ההצמדה בצבעי אותן הדירות, ולציינן בטבלת הצמידויות המשותפות.
 • יש להגיע לפגישה עם נסח טאבו עדכני, מכתב נלווה וייפוי כוח במקרה הצורך והצהרת הפונה שהוא מייצג את כלל בעלי הנכס.

אין לכלול, בתוך מסגרת היחידה חריגות בנייה או תוספת ללא היתר ואין לחשב את שטחן במניין שטחי הבנייה. יש לסמן אותן בקו מקווקו + תיאור מילולי. יובהר בזאת כי אישור התשריט לא מתייחס לגודל שטחי היחידה (נושא זה הינו באחריות בלעדית של עורך התשריט).

 

מידע משלים:

תהליך העבודה

את התשריט יש להגיש למחלקה בדואר או להניח בתיבה ייעודית באולם קבלת קהל אגפי או למסור למרכז מידע פיקוח בפגישה מתואמת מראש, דרך המוקד הטלפוני. לתשריט יצורפו נוסח רישום עדכני והצהרת הפועל לרישום כי הינו מייצג את כלל בעלי הנכס.
המפקח יבדוק האם התשריט מתאים להיתר הבנייה ולמצב הקיים בשטח (בבניינים חדשים רצוי להגיש את התשריט בסמוך ככל האפשר למועד קבלת טופס 4 לאכלוס, על מנת למנוע כפל ביקורות). לאחר מכן התשריט יועבר למרכז חו"ד לטאבו אשר יבדוק התאמתו למצב התכנוני התקף.

אם אין חריגות ולא נדרש תיקון התשריט:

 • מרכז חו"ד לטאבו ייצור קשר עם המבקש ויבקש ממנו להמציא 2 העתקים נוספים של התשריט
 • התשריטים המאושרים יועברו לאישור וחתימת מהנדס העיר

אם יש חריגות בנייה ו/או נדרש תיקון התשריט:

 • יש לסמן את החריגות ע"ג התשריט לפי הכללים המתוארים מעלה
 • יש להמציא 3 העתקים מתוקנים של התשריט
 • מרכזי חו"ד לטאבו יערוך בקשה לרישום הערה בדבר אי התאמה להיתר לפי תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011
 • רשות הרישוי תדון ותחליט בבקשה
 • התשריטים המאושרים יחד עם בקשת רישום לפי תקנה 29 יועברו לאישור מהנדס העיר

אישור סופי יהיה ב- 3 עותקים: אחד מהם למסירה ללשכת מפקחת בכירה על רישום מקרקעין, ואחד לעירייה.

אישור הפיקוח לחיבור חשמל במבנה ישן

על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבנייה רשאית חברת החשמל לספק חשמל למבנה הבנוי בהיתר בלבד.
באשר למבנה הקיים מלפני תחולת החוק (דהיינו, בנוי לפני 1965) אך בידי הבעלים או רשויות אין היתר בנייה עבורו,

ניתן לאשר התקנת מונה אחד בלבד.

לצורך הוכחת מועד הקמת הבנייה יש להמציא אישור מבוסס פענוח צילומי אויר או מפה מאושרת מהמרכז למיפוי ישראל. להגשת הבקשה יש למלא טופס פניה ולצרף לו אישור הנ"ל, נסח טאבו עדכני- או אישור חברת עמידר, או אישור חיבור קודם מחברת חשמל (ישן). את הטפסים אפשר לשלוח למחלקת הפיקוח על הבנייה בפקס או בדוא''ל המופיע מטה.

בקשה לאישור היעדר תביעות

בקשה לאישור היעדר תביעות הינה בקשה לבירור הליכים משפטיים (במידה וישנם) בכתובת מסויימת, החל משנת 1994 ואילך.
לצורך הגשת בקשה יש  מלא את טופס הפנייה המופיע מטה, ולצרף נסח טאבו עדכני. 

הסדרים מותנים בנושא תכנון ובניה

התביעה רשאית להציע לחשוד הסדר בעבירות בתחום התכנון והבניה במקום להעמידו לדין, וזאת על פי חוק סדר דין פלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982.

פרטים בדבר הסדרים חתומים, מפורסמים להלן, לשם השקיפות, ומבלי לזהות את החשודים או את נפגעי העבירה.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: