רישוי ופיקוח בנייה

שירותים נוספים

מחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה מספרי המקרקעין

ניתן לבטל הערת אזהרה בנושא צווי הריסה במקרים הבאים:

 • כאשר הוצא היתר בנייה אשר חופף במלואו את נשוא הצו.
 • כאשר הצו בוצע במלואו (נהרס).
 • כאשר צו ההריסה רשום על כל דיירי הבית המשותף ולמעשה הוא נוגע לאחת או יותר מהדירות, ניתן למחוק את ההערה לדייר/דיירים שאין להם נגיעה בצו המדובר.
 • כאשר מדובר בצו הריסה ישן, עד 1970, כאשר הערה נרשמה על שם הבעלים אשר אינם בעלי זכויות במקרקעין כיום.
 • כאשר הצו נרשם בטעות על חלקה אחרת.

 

הגשת בקשה למחיקת הערת אזהרה

לצורך בקשה למחיקת הערת אזהרה יש להגיש את המסמכים הבאים:

לאחר קבלת המלצה של מחלקת הפיקוח לביטול הערת האזהרה, תישלח תשובה למבקש והחומר יעבור להמשך טיפול במחלקה הפלילית, על מנת לקבל את המלצתה לביטול.
המלצת המחלקה הפלילית תובא בפני שופט, אשר לו הסמכות לקבוע בנושא זה. לאחר קבלת ההחלטה, המחלקה הפלילית תעדכן את המבקש. ניתן ליצור קשר עם המחלקה הפלילית על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

אישור תשריט לרישום בית משותף או לתיקון צו בית משותף

 
 

אישור התשריט על ידי מוסד תכנון מהווה אסמכתא להתאמת הנכס נשוא התשריט למצב התכנוני המאושר, ובכלל זה להיתרי הבנייה שניתנו עבור הקמתו, על מנת להציג בפני המעיין בתשריט את התמונה הנכונה.

ניתן לאשר תשריט בית משותף רק אם קיים היתר בנייה עבור בניין ישן וטופס 4 לאכלוס ו/או תעודת גמר עבור בניין חדש.  

 

 

הנחיות לעריכת תשריט רישום בית משותף

 • יש להכין תשריט בהתאם להנחיות משרד המשפטים, בהלימה להיתר הבנייה. אי התאמה להיתר יש לסמן לפי כללי סימון החריגות (אין לכלול בתוך קו התיחום של היחידה את חריגות הבנייה או תוספות ללא היתר, ואין לחשב את שטחן במניין שטחים כשרים לרישום. יש לסמן אותן בקו מקווקו בליווי תיאור מילולי).
 • יש להקפיד על תיאור מילולי של כל חלל/שטח בתשריט, כפי שאושר בהיתר (דירה, מחסן, מתקן חניה, חדר אשפה, לובי קומתי וכד').
 • יש להקפיד על הצגת כל השטחים המשותפים כפי שאושרו בתקנה 27.
 • שטחי זיקת הנאה יש לסמן גרפית, בליווי תיאור מילולי - כפי שמופיע בתשריט  ובשטר הזיקה בפנקס הזכויות.
 • יובהר בזאת כי אישור התשריט לא מתייחס לחישוב שטח היחידה הרישומית (נושא זה הינו באחריות בלעדית של עורך התשריט).
 • יש  להקפיד כי תצהיר בגוף התשריט ייערך בהתאם למהות (רישום של בית חדש או תיקון הצו של בית קיים).
 • כל עותק צריך להיות חתום בחתימה מקורית של עורך התשריט.
מידע משלים אפשר לקבל באתר משרד המשפטים בדף הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.

 

תהליך העבודה

את התשריט יש להגיש למחלקה בדואר או למסור למרכזי מידע פיקוח בחדר 227. לתשריט יצורפו מכתב נלווה בו והצהרת המגיש/הפועל לרישום, כי הינו מייצג את כלל בעלי הנכס, פרטי איש הקשר לעריכת ביקורת בנכס, ונסח רישום עדכני.
המפקח יבדוק אם התשריט מתאים להיתר הבנייה ולמצב הקיים בשטח (בבניינים חדשים רצוי להגיש את התשריט בסמוך ככל האפשר למועד קבלת תעודת גמר/טופס 4 לאכלוס, על מנת למנוע כפל ביקורות). לאחר מכן, התשריט יועבר למנהל פיקוח בנייה בית משותף, אשר יבדוק התאמתו למצב התכנוני התקף.

אם אין חריגות ולא נדרש תיקון התשריט:

 • מנהל פיקוח בנייה בית משותף ייצור קשר עם המבקש ויבקש ממנו להמציא 2 העתקים נוספים של התשריט
 • התשריטים המאושרים יועברו למרכזי מידע פיקוח, למסירה.

אם יש חריגות בנייה* ו/או נדרש תיקון התשריט:

 • *למוסד תכנון (וועדה מקומית / רשות רישוי) שמורה הזכות לאשר תשריט בכפוף לרישום הערה תכנונית מתאימה או לסרב לאשרו כלל.
 • יש לסמן את החריגות על גבי התשריט, לפי הכללים המתוארים מעלה.
 • יש להמציא 3 העתקים מתוקנים של התשריט.
 • מנהל פיקוח בנייה בית משותף​ יערוך בקשה לרישום הערה בדבר אי התאמה להיתר, לפי תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011.
 • רשות הרישוי תדון ותחליט בבקשה.
 • התשריטים המאושרים, יחד עם בקשת רישום לפי תקנה 29, יועברו למרכזי מידע פיקוח למסירה.

אנו נאשר עד 3 העתקים של התשריט, כאשר אחד מהם יישאר ברשות הוועדה.


ביטול/מחיקה של הערה לפי תקנה 29

במקרה שאושר תשריט לרישום/תיקון צו בית משותף, בכפוף להערה לפי תקנה 29, וחלפה העילה לרישומה - יש להגיש פנייה אשר תכלול:

 • מכתב המנמק את הסיבה למחיקת ההערה - בצירוף [רצוי, אך לא חובה] תמונות "לפני" (עם החריגה) ו"אחרי" (כאשר החריגה נהרסה), או צילום היתר בנייה "המכשיר" את החריגה.
 • נסח טאבו בו רשומה ההערה.
 • תשריט בית משותף (לצורך זיהוי החריגה ומיקומה)..

אישור המחיקה המופנה ללשכת הרישום (טאבו) יימסר לפונה להמשך טיפולו.

אישור הפיקוח לחיבור חשמל במבנה ישן

על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבנייה, רשאית חברת החשמל לספק חשמל למבנה הבנוי בהיתר בלבד.
באשר למבנה הקיים מלפני תחולת החוק (דהיינו, בנוי לפני 1965) אך בידי הבעלים או הרשויות אין היתר בנייה עבורו, ניתן לאשר התקנת מונה אחד בלבד.

לצורך הוכחת מועד הקמת הבנייה יש להמציא אישור מבוסס פענוח צילומי אויר או מפה מאושרת מהמרכז למיפוי ישראל. לצורך הגשת הבקשה יש למלא טופס פנייה ולצרף לו את האישור הנ"ל, נסח טאבו עדכני - או אישור חברת עמידר, או אישור חיבור קודם מחברת חשמל (ישן). את הטפסים ניתן לשלוח למחלקת הפיקוח על הבנייה בפקס או בדוא''ל המופיע מטה.

בקשה לאישור היעדר תביעות

בקשה לאישור היעדר תביעות הינה בקשה לבירור הליכים משפטיים (במידה שישנם) בכתובת מסוימת, החל משנת 1994 ואילך.
לצורך הגשת בקשה יש למלא את טופס הפנייה המופיע מטה, ולצרף נסח טאבו עדכני. 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד