ביטול דוחות לפי חוקי עזר או תקנות שעת חירום

אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח (הודעת תשלום קנס) שניתן על פי חוקי העזר העירוניים או דוחות מינהליים (בנושאי פיקוח, רישוי עסקים, חניה בגנים ובגינות, סדר וניקיון, כלבים, עישון, מודעות שנתלו במקומות אסורים, שילוט, קורונה ועוד), עליכם לפנות אלינו בכתב, תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח. תוכלו לפרט את הנימוקים בטופס הבקשה ולצרף את המסמכים המאמתים את טענותיכם.


אמצעים להגשת טופס בקשה לביטול הדוח

  • פנייה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט, ללא תור וללא המתנה.
  • פקס/דואר- באמצעות פנייה בכתב לביטול דוחות על פי חוקי עזר, לעיריית תל אביב-יפו, אל משרדי אגף לגביית אגרות ודמי שירותים בכתובת או בפקס המופיעים מטה.
  • במשרדי האגף לגביית אגרות ודמי שירותים.

בקשה להישפט

אם ברצונכם להגיד בקשה להישפט בבית משפט, על עבירה בנושאי: פיקוח, רישוי עסקים, חניה בגנים ובגינות, סדר וניקיון, כלבים, עישון, מודעות שנתלו במקומות אסורים, שילוט ועוד), עליכם להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח, או תוך 30 ימים ממועד קבלתכם את תשובת התובע במסגרתה נדחתה בקשתכם לביטול הדוח, ככל שהוגשה.

אם ברצונכם להגיש בקשה להישפט בבית משפט על דוחות מינהליים (קנסות קורונה), עליכם להגיש את הבקשה תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח או בתוך 30 ימים ממועד קבלתכם את תשובת התובע במסגרתה נדחתה בקשתכם לביטול הדוח, ככל שהוגשה.

 

אמצעים להגשת טופס בקשה להישפט

  • ​​פניה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט, ללא תור וללא המתנה. 
  • בפקס/דואר- יש לשלוח פנייה בכתב למשרדי אגף לגביית אגרות ודמי שירותים (לפי פרטי הקשר המופיעים מטה).

דגשים למילוי בקשה לביטול הדוח/בקשה להישפט

חשוב לציין בטופס הבקשה את הפרטים המלאים של מגיש הבקשה ואת פרטי הדוח:

  • שם מלא, מספר תעודת זהות מלא, טלפון וכתובת דואר.
  • מספר הודעת תשלום הקנס (אם יש מספר הודעות קנס, ציינו את כולן והתייחסו לכל המקרים).
  • אם הודעת תשלום הקנס אינה על שם המגיש הבקשה, חשוב לציין את הזיקה של מגיש הבקשה לדוח ולציין את שמם ואת תעודות הזהות של מקבלי הדוח.

מומלץ לצרף צילום או סריקה של הודעת הקנס.
חשוב לפרט את הנימוקים לבקשת לביטול הדוח/בקשה להישפט, ולצרף מסמכים ותמונות המאמתים את טענותיכם.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: