SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

קול קורא

עיריית תל-אביב-יפו מחדשת ומרעננת מעת לעת את מאגר הספקים העירוני בתחומים שונים.
ספקים המעוניינים להציע שרותים ו/או טובין מוזמנים להיענות לקריאות "קול קורא" שמפרסמת העירייה ולהגיש בקשה בכתב (באמצעות הטפסים המופיעים מטה) להתקבל כספק עירוני.
אישור הבקשה ע"י העירייה מותנה בעמידה בתנאים ובקריטריונים שנקבעו בכל תחום מבוקש.

הבהרה: פנייה זו הינה חלק מהליכי מכרז זוטא הנוגע לבחירת חברות / ספקים אליהם תפנה העירייה בבקשה להצעות מחיר בתחום שבו תבקש העירייה שירותים / טובין.

 

שימו לב! ניתן להגיש הצעות להתקבל כספק עירוני רק כאשר מופיע בעמוד קול קורא בתוקף.

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}