רישוי ופיקוח בנייה

בנייה חדשה למגורים

מסלול זה מיועד להגשת בקשות להיתר עבור בניין חדש למגורים.

זכויות והוראות הבנייה נגזרות מהתכנית או התכניות החלות על המגרש. תכניות העיר תל-אביב-יפו מגדירות לרוב זכויות שונות לבנייה חדשה לעומת תוספת בנייה.

1. מגדל מגורים מעל 20 קומות

מבנה שיש לו טביעת אצבע תכנונית משמעותית ועל כן נדרש תאום ואישור מוקדם מול אדריכל העיר. זכויות הבנייה נקבעו לרוב בתכנית נקודתית, שקבעה אישור תכנית פיתוח או תכנית עיצוב לפני הגשת בקשה להיתר. תקנות התכנון והבנייה קבעו לגבי מבנה מסוג זה, דרישות מיוחדות, בעיקר בנושא בטיחות ותפקוד.
מבנה במהות זאת, נדרש לעמוד בתקן לבנייה ירוקה (בהתאם להחלטת הוועדה המקומית) המחייב התקשרות עם מכון התעדה לשלבי התכנון והביצוע.
לבקשה להיתר צריך לצרף הדמיה של הבניין ומוצגים נוספים בהתאם למהות.

2. בניין מגורים רב קומות - מעל 29 מ'

מבנה אשר תקנות התכנון והבנייה קבעו לגביו דרישות מיוחדות, מעבר לדרישות בניין גבוה, בעיקר בנושא בטיחות ותפקוד.
מבנה במהות זאת, נדרש לעמוד בתקן לבנייה ירוקה (בהתאם להחלטת הוועדה המקומית) המחייב התקשרות עם מכון התעדה לשלבי התכנון והביצוע.
לבקשה להיתר צריך לצרף הדמיה של הבניין ומוצגים נוספים בהתאם למהות.

3. בניין מגורים מעל קומה / קומות מסחרית

בבניין עם ערוב שימושים, קיימות דרישות נוספות הנובעות משילוב שימוש מסחרי בבניין למגורים. למשל אישור כיבוי אש בגין השימוש המסחרי (גם אם מתוכנן בניין נמוך מ- 13 מ'), תכנון פירי אוורור טבעי מקומת המסחר (כהכנה עתידית לאפשרות שילוב בית אוכל ) ותכנון חניות ופריקה בהתאם לשימושים המבוקשים.
לבקשה להיתר צריך לצרף הדמייה של הבניין ומוצגים נוספים בהתאם למהות.

4. בניין מגורים גבוה- מעל 13 מ'

בניין מגורים במהות זו, נדרש לעמוד בתנאים מיוחדים בעיקר בנושא בטיחות.
לבקשה להיתר צריך לצרף הדמיה של הבניין ומוצגים נוספים בהתאם למהות.

5. בניין מגורים לא גבוה- מתחת ל- 13 מ'

קבוצת מבנים המוגדרים "בנין פשוט" ויכול שעורך הבקשה הראשי יהיה גם מהנדס בניין או הנדסאי אדריכלות (בניגוד למהויות הקודמות).לא נדרש לצרף הדמיה או נספח בטיחות אש.

6. בניין דירה / קוטג'

מבנה המכיל יחידת דיור אחת, שצמודה לו בדרך כלל חצר פרטית. הוא יכול להיות צמוד בקיר משותף ליחידת דיור נוספת על אותו המגרש.
יחידת דיור המהווה חלק מבניין טורי אינה נכללת במהות זו, גם אם מדובר בדירת שצמוד לה מרתף או חצר. לא נדרש לצרף הדמיה או נספח בטיחות אש.

7. חפירה ודיפון

ככלל, אי אפשר להגיש בקשה לדיפון וחפירה בנפרד מהמבנה כולו.
רק בפרויקטים בהיקף גדול, ובכפוף לאישור מיוחד, תתאפשר הגשת בקשה לחפירה ודיפון לאחר שהוגשה בקשה לבניין כולו ואושרה בוועדה.
במקרה כזה יש לצרף נספחים הדרושים לאישור הבקשה לחפירה ודיפון בלבד. כגון: נספח עצים, תאום תשתיות וכו'.
במקרים שתיק המידע מצביע על התרעות בנושאים שונים כגון: זיהום קרקע, כלול באתר ארכיאולוגי, הסדר קרקע, יידרש גם אישור הגורם האחראי הרלוונטי.

8. מרתפים

ככלל, אי אפשר להגיש בקשה למרתף בנפרד מהמבנה כולו.
רק בפרויקטים בהיקף גדול, ובכפוף לאישור מיוחד, תתאפשר הגשת בקשה להקמת מרתף לאחר שהוגשה בקשה לבניין כולו ואושרה בוועדה.

9. בניין חדש עפ"י תמ"א 38

הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה חדש מכח תמ"א 38 מחייב אישור מוקדם שהמבנה שמיועד להריסה אינו עומד בדרישות תקן ישראלי 413, כמפורט בהוראות התמ"א.
לאחר שנפתחה הבקשה היא מתנהלת כמו במהות של בנייה חדשה- בניין מגורים גבוה.
לבקשה להיתר צריך לצרף הדמיה של הבניין ומוצגים נוספים בהתאם למהות.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד