רישוי עסקים

הליך קבלת רישיון העסק

סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי:

 1. רישיון לצמיתות: רישיון שיינתן לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי. הרישיון  תקף כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי וכל עוד לא חלו שינויים בעסק לעומת הדברים שאושרו בו.
 2. רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או חמש שנים או עשר שנים וכו'. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת, לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה בו.
 3. רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות אך לא פחות משנתיים במצטבר. ובו ייקבעו התנאים. אם ימולאו התנאים, תוכל רשות הרישוי לתת רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של נותני הרישוי ובתנאים שנקבעו בדין.
 4. רישיון זמני מטבעו: רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד פעמי כמו קרקס.

מסלולי רישוי מקוצרים משנת 2021:

 1. מסלול רישוי על יסוד תצהיר – קבלת רישיון עסק עד 21 ימים ובו בעל העסק מגישים תצהירים ומסמכים הנדרשים.
 2. מסלול רישוי היתר מזורז א' – קבלת היתר מזורז א' ל- 180 יום תוך 21 ימים.
 3. מסלול רישוי היתר מזורז ב' – קבלת היתר מזורז ל- 180 יום בתוך 49 ימים.

היתר מזורז הוא היתר הניתן על ידי רשות הרישוי לעסקים בהליך מקוצר לפני מתן הרישיון הרגיל. במסלול המקוצר יוכלו בעלי עסקים לפתוח את העסקים, גם ללא ביקורת מוקדמת בעסקים, או לעבור ביקורת במועד מאוחר יותר, כשהעסקים כבר פתוחים , כל פי דרישות מסלול ההיתר המזורז. בעלי עסקים שיעמדו בתנאי הסך של המסלולים המקוצרים, יהיו חייבים לקבל היתר דווקא במסלול זה, ולאחר שיגישו תצהירים, מסמכים וחוות דעת נדרשות, יוכלו לקבל היתר מזורז או רישיון בתוך זמן קצר ולהפעיל את העסקים כחוק. בעלי עסקים שאינם עומדים בתנאי הסך להגשת בקשה להיתר מזורז, כגון, עסקים שבעלי עסקים הורשעו בשלוש השנים שקדמו לרישיון, בעבירה לפי חוק רישוי עסקים, לא יוכלו להגיש בקשה במסלולים המקוצרים והם יופנו להליך הרישוי הרגיל. החל מיום 1.1.2025 ההגבלה תחול גם על עסקים שכבר פתחו את העסק שלהם.

תוקף הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), ועודכן לאחרונה בהתשע"ג-2020.

תוקף הרישיון של עסק שקיבלת היתר לשימוש חורג, לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג.


באילו מקרים מנפיקים היתר זמני:

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי. היתר זמני תמיד יהיה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנתיים במצטבר).

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:

 • נתקבלו אישורי כל הגורמים, וחלקם אישרו מתן היתר זמני בלבד.
 • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגורמים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.
  ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.
 • הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.
 • הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגורמים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.

שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק.

עוד בנושא

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים
 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

 1. תנאי מוקדם – תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.
 2. תנאי ברישיון – תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.
 3. תנאי נוסף ברישיון – תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.
  לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי).

טופס הרישיון

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים: העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, שטח העסק, כתובת העסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (במידה וקיים).
בנוסף לאלה – ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.

תהליך קבלת הרישיון

מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו, מתאם המידע ינפיק את הרישיון ויעבירו לבקרה ולאישור סופי של מנהל המחלקה ומנהלת האגף.
המערכת תשלח הודעת דוא"ל לבעל העסק כדי ליידע אותו כי הרישיון שלו אושר.
רישיון עסק שהופק בסוג בקשה חידוש רישיון - בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.
רישיון זמני יימסר לבעל העסק בתיאום מראש, לאחר שחתם על תצהיר לפיו הוא קרא והבין את כל התנאים שיש למלא על מנת שיהפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.
רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון).

הצגת הרישיון בעסק

על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק, לעיונו של כל לקוח.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד