SRV_ADD:[03] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

תכנית המתאר

בדף זה:

1. רקע

תכנית מתאר מקומית כוללנית חלה על כל שטחה המוניציפאלי של העיר ומטרתה להתוות את מדיניות התכנון העירונית לטווח הארוך. התכנית תקבע את אופן פיתוח הקרקע בעיר: אילו אזורים בעיר ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או ליעודי קרקע אחרים; אילו מקומות ראוי לשמור ואילו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של העיר. תכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מתאר מקומיות חלקיות ותכניות מפורטות חדשות ומציגה את היקף האוכלוסייה הצפוי ואת יעדי המועסקים לשנת היעד של התכנית - 2025.


תכנית המתאר העירונית מקודמת על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי ואגף תכנון העיר בראשות מהנדס העיר במינהל ההנדסה של עיריית תל-אביב-יפו, בשיתוף הציבור ובסיוע אנשי מקצוע ומומחים בתחומים שונים.


כיום אין לעיר תל-אביב-יפו תכנית מתאר מקומית כוללנית. תכנית המתאר תאפשר ראייה רב מימדית וכוללת לעיר, ותסייע בהגברת השקיפות של מדיניות התכנון העירונית.
צפו בסרטון: איך תראה תל-אביב-יפו בשנת 2025?

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

3. שלב הפקדת התכנית

תכנית המתאר המקומית תא/5000 הופקדה ופורסמה בעיתונות בתאריך 28.11.2013.
תקופת ההפקדה הסתיימה בתאריך 1.03.2014.
בתקופת ההפקדה התקבלו בלשכת מהנדס העיר הערות שונות בנוגע לתכנית מגורמים שונים בעירייה ומחוצה לה. צוות תכנית המתאר בראשות מהנדס העיר בחן את ההערות שהתקבלו מאז ההפקדה ואת חילוקי הדעות בשלבי התכנון ומצא לנכון להעלות חלק מהן במסגרת התנגדות מהנדס העיר לתכנית.

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

שימו לב: החומר המוצג היווה חומר רקע להכנת תכנית המתאר העירונית במהלך השנים ולכן ייתכנו אי התאמות למסמכי התכנית המופקדת. הבינוי המוצג בהדמיות הינו סכמטי. הבינוי בפועל יקבע בעת הכנת תכנית מפורטת ובהתאם להוראות תכנית המתאר באזור זה.

{{ que.questionsClient.title }}

6. שלבי הכנת התכנית

תהליך הכנת התכנית הוא תהליך ארוך, מרובה שלבים, וכרוך במעורבותם של גורמים רבים. כל אחד משלבי גיבוש התכנון כלל עבודה של הצוות המקצועי, לצד מפגשי שיתוף ציבור.
בדף זה מוצגים המסמכים שהוצגו בעבר במסגרת השלבים השונים בתהליך התכנון.
שלב 1: איסוף נתונים על המצב הקיים. הסתיים בדצמבר 2008
שלב 2: גיבוש חלופות התכנון. הסתיים באוקטובר 2009
שלב 3: הערכת החלופות והמלצה על חלופה מועדפת. הסתיים במרץ 2010
שלב 4: אישור מסמכי התכנית בוועדה המקומית. הסתיים במרץ 2012.
שלב 5: הפקדת התכנית בוועדה המחוזית. תקופת ההפקדה הסתיימה במרץ 2014
שלב 6: אישור התכנית וכניסתה לתוקף. טרם בוצע.

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

7. שיתוף ציבור

שיתוף הציבור הוא חלק אינטגרלי מהליך התכנון של תכנית המתאר. בעלי העניין והציבור שותפו החל משלבי התכנון הראשונים, מתוך הכרה בכך שהתושבים ובעלי העניין אוחזים בידע תכנוני בעל ערך רב שיש להביאו בחשבון בעת התכנון.

תהליך הכנת התכנית לווה מראשיתו ולכל אורכו בתהליך של דיאלוג ושיתוף משמעותי. מטרות מפגשי שיתוף ציבור התושבים ובעלי העניין הוגדרו על פי השלב התכנוני שבו נערכו.
בשלב הראשון, מטרת המפגשים הייתה לאסוף מידע ולתאם עמדות.
בשלב השני, מטרת המפגשים הייתה להגדיר את חלופות התכנון.
בשלב השלישי, נערכו במפגשים הצבעות ונבחרו חלופות רצויות.
בשלב הרביעי הוצגו מסמכי התכנית שאישרה הוועדה המקומית בחמישה מפגשי שיתוף הציבור לפי אזורי העיר.

 

מסמכים מתהליך שיתוף הציבור:

שלב 1: איסוף נתונים על המצב הקיים


 

סיכומי מפגשי תיאום עם קבוצות בעלי עניין

שלב 2: גיבוש חלופות התכנון - הסתיים באוקטובר 2009

שלב 3: הערכת החלופות והחלטה על חלופה נבחרת - הסתיים במרץ 2010

 

 

סדנאות שיתוף ציבור בהערכת החלופות

דו"ח סיכום תהליך שיתוף הציבור בשלב הערכת החלופות
הצגת מסמכי התכנית שאושרו על ידי הוועדה המקומית

 

במהלך חודש פברואר הוצגו לציבור מסמכי התכנית לצורך לקבלת משוב. השיתוף בשלב זה נערך במסגרת חמישה מפגשים שהתקיימו באזורי העיר השונים. הערות הציבור נרשמו ותועדו לדיון ומעקב של צוות התכנון. מפגש נוסף התקיים, לראשונה בישראל, בפייסבוק, ובמסגרתו השיבו מהנדס העיר וצוות התכנון על שאלות הגולשים.

למסמך המסכם את הערות התושבים במפגשי שיתוף הציבור שהתקיימו בחודש פברואר

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: