SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

שנתונים

השנתון מספק בסיס מידע רחב ומשמש את הנהלת העירייה, חברי המועצה והיחידות העירוניות בתהליכי תכנון, קבלת החלטות ועיצוב מדיניות. השנתון גם משמש מכוני מחקר, מוסדות ציבור ומוסדות פרטיים וכן את התושבים ובעלי עסקים בעיר, חוקרים וסטודנטים להם יש עניין בתל-אביב-יפו.

הנתונים המוצגים בשנתון מתבססים על מקורות רבים: היחידות השונות בעירייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי וגופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים. כל החומר שנאסף נבדק, עובד ונערך על ידי צוות העובדים של המרכז למחקר כלכלי וחברתי בעיריית תל-אביב-יפו.

בשנתון הסטטיסטי מוצגים נתונים על מגוון תחומים הנוגעים לעיר, לתושבים ולשירותים שהם מקבלים. התחומים העיקריים המוצאים ביטוי בשנתון הסטטיסטי הם: מבנה דמוגרפי וחברתי, פעילות כלכלית, חינוך ותרבות, תשתיות, שירותים עירוניים שונים וכוח האדם העירוני. כל פרק בשנתון פותח בהצגת מקורות והגדרות ובהמשך מוצגים לוחות עם הנתונים הסטטיסטיים, תרשימים ומפות. בחלק מהלוחות מוצגים נתונים על העיר תל-אביב-יפו בהשוואה לערים ירושלים וחיפה, שהן הערים המטרופוליניות הגדולות בישראל.

לשנתון מצורפת חוברת 'עיקרי הנתונים והמגמות' המציגה נתונים עיקריים ומגמות בולטות בכל אחד מהתחומים, וכן מצגת שממחישה בצורה ויזואלית יותר את הדברים הבולטים.

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: