היטלי פיתוח

 
 

היטלי פיתוח עירוניים הינם תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית בגין הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים (סלילת רחובות, תיעול) בהתאם למפורט בהם (ראו: חוק עזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות), התשע"א-2011; חוק עזר לתל אביב-יפו (תיעול), התשע"א - 2011).

היטלי פיתוח (ביוב וצנרת מים) הינם תשלומים המשולמים לתאגיד המים מי אביבים 2010 בע"מ מכוח חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א - 2001.

הרשות רשאית לגבות היטלי פיתוח באחד או יותר מהמקרים הבאים:

 • תחילתן (כהגדרתן בחוקי העזר) של עבודות הפיתוח הרלוונטיות בסביבת הנכס (בהיטל תיעול - עבודות באזור האיסוף בו מצוי הנכס, בהיטל סלילה - עבודות ברחוב גובל כהגדרתו בחוק העזר) 
 • בהוצאת היתר לבנייה חדשה - כתנאי לקבלת ההיתר 
 • ביחס לבנייה חורגת - בהתאם למפורט בחוק העזר

בעת בקשת אישור היעדר חובות לעירייה לצורך רישום בטאבו, יידרשו ממבקש האישור תשלומם של חובות בגין היטלי פיתוח, אשר טרם שולמו.

היטלי פיתוח משולמים פעם אחת בלבד בחיי נכס ומשולמים בגין מרכיב הקרקע ומרכיב הבנייה. תוספות בנייה יחויבו בהיטלים בגין תוספת הבנייה.
בבקשות להיתר בנייה למגורים: החיוב מחושב בהתאם לשטח הבנייה המבוקש (מ"ר).
בבקשות להיתרי בנייה שאינם למגורים: החיוב מחושב בהתאם לנפח הבנייה המבוקש (מ"ק).
כאשר ישנם שימושים מעורבים, החיוב נעשה בהתאם לכל שימוש בנפרד.
יובהר כי שטח הבניין לצורך חישוב ההיטלים, כולל את כל השטחים המבונים, לרבות מרפסות פתוחות, מרפסות גג, מרתפים וחניה.

תעריפים ואמצעי תשלום

פריסת היטלי פיתוח בגין היתר בנייה

 • ניתן לפרוס עד 5 תשלומים - אחד במזומן וארבעה דחויים בתוספת ריבית החשב הכללי - משרד האוצר.
 • כשהשובר הוא יותר מ-25,000 ₪, יש להבטיח את התשלומים הדחויים בערבות בנקאית.

פטורים והנחות

 
 

חוק עזר לתל אביב-יפו (פטור מהיטל) התשס"ח - 2008 (להלן: חוק העזר) מתיר מתן פטור מלא או חלקי בתשלומי היטלי פיתוח בשל מצב חומרי, בהתאם לקריטריונים שאושרו על ידי מועצת העירייה.

 

הקריטריונים למתן פטורים והנחות


הקריטריונים המפורטים מטה הינם מצטברים.

 

1. קריטריונים כלליים

 • פטור יינתן עבור היטלי פיתוח לבנייה חדשה, תוספת בנייה וחיובים יזומים ע"י העירייה בגין עבודות פיתוח המבוצעות על ידה או מטעמה.
 • הפטור יינתן לבעלי נכסים המשמשים למגוריהם בלבד.
 • הפטור יינתן בתנאי שהבעלים יחתמו על הצהרה שאין בבעלותם נכס נוסף למטרת מגורים.
 • הפטור יינתן לשטח דירה כולל של עד 140 מ"ר (ברוטו) - כל השטח העודף יחויב.
 • במקרה של בנייה חדשה או הרחבת דירה, יותנה הפטור בהתחייבות הבעלים שלא למכור ולא להשכיר את הדירה במשך 5 שנים מקבלת היתר הבנייה.

 
2. מבחן הכנסה (על פי הטבלה)

הפטור יינתן למי שהכנסתם החודשית הממוצעת ברוטו אינה עולה על הנקוב להלן:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

 

3. מבחן שווי הנכס

ערך הנכס המקסימלי המזכה בפטור מלא או פטור חלקי, הינו כדלקמן:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

 

4. לבקשת פטור יש לצרף

 • צילום תעודות זהות של כל המתגוררים בנכס.
 • תלושי שכר 3 חודשים אחרונים של כל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18. אישורי ביטוח לאומי ל-3 חודשים אחרונים, למקבלים.
 • קצבאות של המתגוררים בנכס.
 • פירוט דפי בנק ל-3 חודשים אחרונים של כל המתגוררים בנכס.
 • נסח טאבו

את הבקשה יש להגיש בטופס מקוון.
אופן התשלום

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד