חינוך

העברה בין בתי ספר

 
 

קיימת חשיבות רבה לשילובו של כל תלמיד במסגרת לימודית הנמצאת בסביבתו המוכרת, בקהילה בה הוא חי, תוך קיום יחסי גומלין הדדיים בינו לבין הסביבה. לכן, העירייה עושה ככל שניתן כדי למצות את מרב ההזדמנויות והאפשרויות במסגרת הבית ספרית בה התלמיד מצוי, בשיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים השונים ותוך ראיית טובת הילד במרכז ובראש סדר העדיפויות.
עם זאת, בשל סיבות שונות ואילוצים, קיים לעיתים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת, לאחר שמוצו כל התהליכים הבית ספריים. העברת התלמיד תתבצע בשיתוף הגורמים המעורבים ובהמשך לחשיבה ולהבנה משותפת כי זהו הפתרון המיטבי בנסיבות הקיימות.


 

לפני הגשת הבקשה - שימו לב:

 • הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד לבית הספר המבוקש. ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים מערכתיים.
 • ההגעה לבית הספר החדש, ההסעה ומימונה מוטלת על ההורים בלבד.
 • לאחר אישור בקשת העברה יועבר התלמיד לבית הספר המבוקש מיידית. אם תלמיד התחרט, לא תובטח חזרתו לבית הספר הקודם בו למד.
 • בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת העברת אחים נוספים.

 

אופן הגשת הבקשה:

 • את טופס הבקשה יש לקבל במזכירות בית ספרכם.
 • את הטופס המלא והמסמכים הנלווים יש למסור למזכירות בית הספר. הללו יישלחו למחלקה לחינוך יסודי על ידי  מזכירת בית הספר בלבד.
 • תשובות ימסרו טלפונית וכן באמצעות פקס או דוא''ל להורים ולשני בתי הספר (הקולט והפולט).

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה:

 • צילום ספחי תעודות זהות של ההורים עם כתובת מעודכנת
 • הורים גרושים או פרודים – כתב הצהרה והתחייבות חתום.
 • מסמכים התומכים בבקשה במידת הצורך
 • מומלץ לצרף מכתב מפורט המנמק את הבקשה

אם מדובר במעבר לבית ספר אחר עקב מעבר דירה בתוך העיר ושינוי אזור רישום, יש לצרף גם:
•צילום ספחי תעודות זהות של ההורים עם הכתובת החדשה

•העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות​
•חוזה שכירות או מכר

למידע נוסף על תהליך הרישום והשיבוץ לכיתה א', עברו אל עמוד רישום לבתי הספר היסודיים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד