השגה וערר

{{ lwi.linksClient.title }}

 
 

על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976 (להלן: "החוק"), מי שחויב בתשלום ארנונה כללית, רשאי להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה, תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום.השגה ניתן להגיש במקרים הבאים:

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור, כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס ("מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות).
 • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים תשנ"ג-1992, שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

 פנייה למנהל הארנונה שאינה במסגרת התנאים והמועדים הקבועים בחוק, לא תיחשב כהשגה.
 הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.
 במסגרת הטיפול בהשגה, ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה.

 • במקרה של מיופה כוח - נדרש ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.
 • במקרה של תאגיד - נדרש אישור מורשה חתימה מטעם התאגיד.

אופן הגשת ההשגה

 
 
 • • פנייה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט - ללא תור וללא המתנה.
  • בפקס או בדואר - פנייה בכתב (לפרטי הקשר המופיעים מטה).
  • במרכז השירות העירוני.

מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 ימים מיום קבלתה. תשובה להשגה תישלח אליכם בכתב בדואר.
ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה להשגה עד 30 ימים נוספים.

הגשת ערעור

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד