תקנון דיגיתֵל עסקים

דיגיתֵל עסקים ומטרותיו

דיגיתֵל עסקים (להלן: "דיגיתֵל") הוקם ומנוהל על ידי עיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה").

דיגיתֵל שם דגש על קידום העסקים בעיר, שיפור השירות וחיזוק הקשר בין העירייה לבין העסקים.

לצד היותו מסגרת לקהילת העסקים בעיר תל אביב-יפו וקידומה כמפורט לעיל, החברות בדיגיתל עסקים תקנה לחבר את השירותים ו/או ההטבות כפי שייקבעו על ידי העירייה מעת לעת, על פי שיקול דעתה, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.​


תנאי הזכאות

עסק הרשום במאגר המידע העירוני של הארנונה כמחזיק נכס המהווה "בניין שאינו משמש למגורים" (להלן: "עסק") זכאי להצטרף לדיגיתֵל וליהנות מכל השירותים ו/או ההטבות שיעניק דיגיתֵל.​

תהליך ההצטרפות

עסק המבקש להצטרף לדיגיתל יירשם באופן שייקבע מעת לעת על ידי העירייה, ויספק פרטים, אישורים ואמצעי זיהוי כפי שייקבע על ידי העירייה מעת לעת ובשים לב להתפתחויות טכנולוגיות רלוונטיות - והכל כפי שיפורסם באתר האינטרנט של העירייה.  
עסק שביצע רישום בהתאם לאמור לעיל, יהיה לחבר דיגיתֵל (להלן: "חבר"). החברות בדיגיתֵל הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.​

החברות בדיגיתֵל

החברות בדיגיתֵל מקנה לחבר שירותים והטבות שונות כפי שייקבעו מעת לעת על ידי העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתנאים שייקבעו, לרבות תנאים לעניין רמת הזיהוי הנדרשת לשם קבלת שירותים או הטבות ואבחנה בין עסקים, על בסיס שוני רלוונטי.
דיגיתֵל היא פלטפורמה בלבד, ועל כן העסק יהיה האחראי היחיד והבלעדי, לרבות אחריות כלפי צדדים שלישיים, ביחס לכל פרסום של העסק ו/או הטבה ו/או שירות הניתנים על ידי העסק ו/או כל שירות אחר אשר מופנה כלפי צדדים שלישיים שיינתן לעסק על ידי העירייה.

בהתאם, ובכל הנוגע לעניינים אשר נקבעו בפסקה זו כי הם באחריותו הבלעדית של העסק: העסק מוותר על זכות לתביעה כנגד העירייה, לרבות תביעה על דרך של הגשת הודעת צד ג', ומתחייב לשפות את העירייה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה.​


הצהרות החבר

עם הצטרפותו לדיגיתֵל, מצהיר, מסכים ומתחייב החבר כדלקמן:

 • התקשורת עם העירייה תיעשה באמצעות אמצעי התקשורת, אשר נמסרו לעירייה במעמד הרישום וצויינו בבקשת הרישום כפרטי התקשרות עם החבר, וכל מידע / הצהרה / הודעה / התחייבות / אחר שיימסרו לעירייה באמצעי תקשורת זה, ייחשבו, בכל הנוגע לעירייה, ככאלו שנעשו כדין על ידי הגורם המוסמך לכך בעסק, ויש בהם בכדי לחייב את העסק לכל דבר ועניין.
 • מסירת מידע לטובת דיגיתֵל, ובכלל זה מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ד-1984 (להלן: "המידע"), נמסרת מרצונו ובהסכמתו, ומבלי שיש עליו כל חובה חוקית לעשות כן.
  העירייה תעשה שימוש במידע שנמסר לה בפלטפורמת דיגיתל, לטובת דיגיתֵל ולמימוש מטרותיו, לרבות באמצעות מסירת המידע לצדדים שלישיים.
  העירייה תעשה שימוש במידע שנאסף אודות החבר בכל מאגרי המידע של העירייה. כמו כן, ניתנת הסכמת החבר, כי העירייה תקבל מידע הנוגע אליו מכלל מאגרי המידע המנוהלים על פי דין, וזאת לטובת דיגיתֵל ולמימוש מטרותיו.
 • העירייה תהא רשאית ליצור קשר עם העסק או לשגר אליו, מעת לעת, באמצעות פרטי התקשורת, אשר נמסרו לעירייה במעמד הרישום, אל העסק, "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, עבור שירותיהם ומוצריהם ו/או שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים.
 • עדכון מידע, באופן שייקבע על ידי העירייה, אודות דרכי התקשרות עם העסק מהווה תנאי לקשר תקין ושוטף עם העירייה והעירייה לא תישא באחריות בגין אי-קבלת שירותים/הטבות שמקורן במידע לא מעודכן.​

הצהרות העירייה

העירייה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:

 • המידע שיימסר על ידי החבר ישמש את העירייה אך ורק לצורך קידום מטרות דיגיתֵל וינוהל בהתאם להוראות הדין.
 • המידע יישמר מפני חשיפתו בפני מי שאינו מורשה לכך, וזאת בהתאם להוראות הדין.​

ביטול חברות

חבר רשאי לבטל את חברותו בדיגיתֵל בכל עת, באמצעות מתן הודעה לעירייה בדרך שתיקבע על ידי העירייה ואשר תפורסם באתר האינטרנט של העירייה. החברות תתבטל בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
העירייה רשאית לבטל חברות בדיגיתֵל במקרה של אי עמידה בתנאי הזכאות ו/או מסירת מידע כוזב ו/או שימוש לא חוקי או בניגוד לתקנון בשירותים או בהטבות.

כללי

 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון.
 • העירייה תיתן לחברים הודעה, באופן שתראה לנכון, על שינוי התקנון וזאת בהקדם, ככל הניתן. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה המצוי במשרדי העירייה או באתר האינטרנט של העירייה.
 • העירייה רשאית להפסיק את פעילות דיגיתֵל מכל טעם שהוא, ותיתן על כך הודעה לחברים בדרך שתראה לנכון בהקדם ככל הניתן, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד למועד מסירת ההודעה.​

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד