תקנון

תקנון דיגיתֵל לעסקים

דיגיתֵל לעסקים ומטרותיו

 1. דיגיתֵל לעסקים (להלן: "דיגיתֵל") הוקם ומנוהל על ידי עיריית תל-אביב-יפו (להלן: "העירייה").
 2.  דיגיתֵל שם דגש על קידום העסקים בעיר, שיפור השירות וחיזוק הקשר בין העירייה לבין העסקים.
 3.  חברות בדיגיתֵל תקנה לחבר את השירותים ו/או ההטבות כפי שייקבעו ע"י העירייה מעת לעת, על פי שיקול דעתה, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

תנאי הזכאות להצטרפות

 1.  עסק הרשום במאגר המידע העירוני של הארנונה כמחזיק נכס המהווה "בניין שאינו משמש למגורים" (להלן: "עסק") זכאי להצטרף לדיגיתֵל וליהנות מכל השירותים ו/או ההטבות שיעניק דיגיתֵל .

תהליך ההצטרפות

 1. עסק המבקש להצטרף לדיגיתֵל יירשם באמצעות בעל העסק/מורשה חתימה בעסק, אשר יזהה עצמו באמצעות תעודת זהות או רישיון נהיגה (במקרה שהעסק הוא תאגיד יצורף גם מסמך מאת עו"ד/רו"ח המעיד על סמכות החתימה של מורשה החתימה בעסק). הרישום ייעשה באופן שייקבע על ידי העירייה ואשר יפורסם באתר האינטרנט של העירייה, ויכול שיכלול דרישה לזיהוי המבקש ע"י נציג העירייה.
 2. עסק שביצע רישום בהתאם לאמור לעיל, יהיה לחבר דיגיתֵל (להלן: "חבר"). החברות בדיגיתֵל הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

החברות בדיגיתֵל

 1. החברות בדיגיתֵל מקנה לחבר שירותים והטבות שונות כפי שייקבעו מעת לעת ע"י העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתנאים שייקבעו.
 2. העירייה שומרת על הזכות לאבחן בין החברים השונים בדיגיתֵל, בכל הנוגע לזכויות השונות אותן מקנה החברות, בהתאם למאפיינים רלבנטיים של החברים, כפי שייקבעו על ידי העירייה.
 3. דיגיתֵל היא פלטפורמה בלבד, ועל כן העסק יהיה האחראי היחיד והבלעדי, לרבות אחריות כלפיי צדדים שלישיים, ביחס לכל פרסום של העסק ו/או הטבה ו/או שירות הניתנים על ידי העסק ו/או כל שירות אחר שיינתן על ידי העירייה  לעסק במסגרת חברותו בדיגיתֵל ואשר מופנה כלפיי צדדים שלישיים. בהתאם, העסק  מוותר על זכות לתביעה, לרבות תביעה על דרך של הגשת הודעת צד ג', כנגד העירייה. בנוסף, העסק מתחייב לשפות את העירייה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה בקשר עם עניין אשר נמצא באחריותו ו/או נובע ממעשה או מחדל של העסק.

הצהרות החבר

 1.  עם הצטרפותו לדיגיתֵל, מצהיר, מסכים ומתחייב החבר כדלקמן:
 • התקשורת עם העירייה תיעשה באמצעות אמצעי התקשורת, אשר נמסרו לעירייה במעמד הרישום וצויינו בבקשת הרישום כפרטי התקשרות עם החבר, וכל מידע/הצהרה/הודעה/התחייבות/אחר שיימסרו לעירייה באמצעי תקשורת זה, יש בהם בכדי לחייב את העסק לכל דבר ועניין. 
 • מסירת מידע לטובת דיגיתֵל, ובכלל זה מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ד-1984 (להלן: "המידע"), נמסרת מרצונו ובהסכמתו, ומבלי שיש עליו כל חובה חוקית לעשות כן.
 • העירייה תעשה שימוש במידע לטובת דיגיתֵל ולמימוש מטרותיו, לרבות באמצעות צדדים שלישיים.
 • העירייה תעשה שימוש במידע שנאסף אודות החבר בכל מאגרי המידע של העירייה ותקבל בשמו מידע מכלל מאגרי המידע המנוהלים על פי דין, וזאת לטובת דיגיתֵל ולמימוש מטרותיו.
 • העירייה תהא רשאית לשגר אל העסק, מעת לעת, "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, עבור שירותיהם ומוצריהם ו/או שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים.
 • העירייה רשאית ליצור קשר עם החבר, מעת לעת, לטובת דיגיתֵל ולמימוש מטרותיו, בכל אמצעי שתראה לנכון. 
 • עדכון מידע, באופן שייקבע על ידי העירייה, אודות דרכי התקשרות עם העסק מהווה תנאי לקשר תקין ושוטף עם העירייה והעירייה לא תישא באחריות בגין אי-קבלת שירותים/הטבות שמקורן במידע לא מעודכן.

התחייבות העירייה

 1. העירייה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
 • המידע שיימסר על ידי החבר ישמש את העירייה אך ורק לצורך קידום מטרות דיגיתֵל וינוהל בהתאם להוראות הדין.
 • המידע יישמר מפני חשיפתו בפני מי שאינו מורשה לכך, וזאת בהתאם להוראות הדין.

ביטול חברות

 1. חבר רשאי לבטל את חברותו בדיגיתֵל בכל עת, באמצעות מתן הודעה לעירייה בדרך שתיקבע על ידי העירייה ואשר תפורסם באתר האינטרנט של העירייה. החברות תתבטל בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
 2. העירייה רשאית לבטל חברות בדיגיתֵל במקרה של אי עמידה בתנאי הזכאות ו/או מסירת מידע כוזב ו/או שימוש לא חוקי או בניגוד לתקנון בשירותים או בהטבות.

כללי

 1. העירייה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
 2. העירייה רשאית  להפסיק את פעילות דיגיתֵל מכל טעם שהוא, ותיתן על כך הודעה לחברים בדרך שתראה לנכון בהקדם ככל הניתן, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד למועד מסירת ההודעה.

פרטי התקשרות עם דיגיתֵל

דיגיתֵל, עיריית תל אביב-יפו, אבן גבירול 69, תל אביב-יפו
כתובת אתר האינטרנט של העירייה: www.tel-aviv.gov.il  
למידע נוסף ולתמיכה תכנית, ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-7240420 בימים א'-ה' בשעות 17:00-8:00


{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד