דוחות פיקוח עירוניים על פי חוקי עזר

דוחות בנושאים הבאים: פיקוח, רישוי עסקים, חניה בגנים, סדר וניקיון, כלבים, עישון, מודעות שנתלו במקומות אסורים, שילוט ועוד - יש לשלם בתוך 90 ימים מיום קבלת הדוח ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה או השובר. 

כדאי לשלם את הדוח בזמן ולהימנע מפעולות אכיפה. 

שימו לב: אפשר לשלם אך ורק דוחות שטרם הועברו לאכיפה. מערכת התשלום באתר לא מציגה דוחות שהוגשה לגביהם בקשה להישפט ונקבע בעניינם דיון בבית המשפט לעניינים מקומיים.

כמו כן, ייתכן שחלק מהדוחות והחיובים הזקופים לחובתכם אינם קיימים במערכת נכון למועד הבדיקה. לכן, המידע באתר אינו מהווה אסמכתא לרישומי העירייה המלאים בגין כלל הודעות תשלום הקנס על שמכם. ניתן לקבל מידע טלפוני באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, על פי פרטי הקשר מפורטים מטה. 

{{ fli.linksClient.title }}

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד