דוחות מנהליים (דוחות קורונה)

דוחות מנהליים (דוחות קורונה) יש לשלם בתוך 60 ימים מיום קבלת הדוח, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה או השובר.

כדאי לשלם את הדוח בזמן.

שימו לב: ניתן לשלם אך ורק דוחות שטרם הועברו לאכיפה. מערכת התשלום באתר לא מציגה דוחות שהוגשה לגביהם בקשה להישפט ונקבע בעניינם דיון בבית המשפט לעניינים מקומיים.

כמו כן, ייתכן שחלק מהדוחות והחיובים הזקופים לחובתכם אינם במערכת נכון למועד הבדיקה. לכן, המידע באתר אינו מהווה אסמכתא לרישומי העירייה המלאים בגין כלל הודעות תשלום הקנס על שמכם. תוכלו לקבל מידע טלפוני באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, על פי פרטי הקשר המפורטים מטה.

{{ fli.linksClient.title }}

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד