חיפוש באתר העירייה
  רישום לגני הילדים העירוניים לשנת הלימודים תשע"ו

ביום א', 25 בינואר 2015, נפתח הרישום לגני הילדים העירוניים לשנת הלימודים תשע"ו. 

מועד הרישום לגנים ולכיתות א':
מיום ראשון, 25 בינואר 2015 (ה' בשבט תשע"ה), עד יום חמישי, 12 בפברואר 2015 (כ"ג בשבט תשע"ה) כולל.
הרישום לגני הילדים מתבצע באתר האינטרנט העירוני (המערכת המקוונת נפתחה בתחילת תקופת הרישום) ובמרכז הרישום.
הרישום לכיתות א' מתבצע במזכירות בית הספר.
הרישום למוסד שאינו רשמי מתבצע מיום ראשון, 15 בפברואר 2015 (כ"ו בשבט תשע"ה) עד יום חמישי, 19 בפברואר 2015 (ל' בשבט תשע"ה) בימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 15:00, במרכז הרישום בלבד.

שנתונים וזכאויות לרישום

הגן זכאות לרישום מועד הודעת השיבוץ מועד הגשת הערר מועד תשובות הערר
גן חובה זכאות לרישום מ- 1 בינואר 2010 עד 31 בדצמבר 2010 מועד הודעת השיבוץ 19 באפריל 2015 מועד הגשת הערר 19-26 באפריל 2015 מועד תשובות הערר 3 במאי 2015
גן טרום חובה זכאות לרישום מ- 1 בינואר 2011 עד 31 בדצמבר 2011 מועד הודעת השיבוץ 31 במאי 2015 מועד הגשת הערר 31 במאי עד 7 ליוני 2015 מועד תשובות הערר 25 ביוני 2015
*גן טרום-טרום חובה זכאות לרישום מ- 1 בינואר 2012 עד 31 בדצמבר 2012 מועד הודעת השיבוץ 31 במאי 2015 מועד הגשת הערר 31 במאי עד 7 ליוני 2015 מועד תשובות הערר 25 ביוני 2015
 

 * להורי הנרשמים לגן טרום-טרום חובה: מומלץ לעיין בעלון גמילה תחילה
 

ימים פתוחים בגני הילדים ובחטיבות הצעירות:

גנים:
יום חמישי, ט׳ בשבט תשע"ה, 29 בינואר 2015, בשעות 18:30-17:00.
חטיבות צעירות:
יום שישי, ג' בשבט תשע"ה, 23 בינואר 2015, בשעות 11:00-09:00.
חטיבות צעירות במגזר הערבי:
יום חמישי, ב׳ בשבט תשע״ה, 22 בינואר 2015, בשעות 09:00 - 11:00.
 
הרישום

א. רישום מהבית באמצעות האינטרנט

הרישום לגני הילדים ולמועדוניות העירוניות ייעשה באמצעות אתר האינטרנט ויהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד. לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר הרישום. בניגוד לשנים קודמות, אין צורך בקוד כדי להיכנס למערכת. הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:

 • מספר זהות ההורה
 • מספר זהות הילד
 • תאריך הלידה של הילד

לתשומת ליבכם פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.
הורים הרשומים לדיגיתֵל, יכולים להיכנס ישירות ללא זיהוי נוסף, מתוך הודעת מייל שתשלח אליהם ביום פתיחת הרישום (25.1), או מהאזור האישי בדיגיתל.


את המסמכים הנדרשים, בהתאם לתהליך הרישום (חוזה שכירות, צילומי תעודות זהות עדכניות של ההורים וכד')יש  להעביר באחד מהאמצעים הבאים:

בפקס שמספרו 03-5216447
טעינת המסמכים: בגמר תהליך הרישום יש להפיק הטפסים הנדרשים ולחתום עליהם. יש לסרוק הטפסים ולטעון לאתר.

לתשומת ליבכם: בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי תופיע ההודעה: "בקשתך לרישום נקלטה".הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי לא יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט, אלא במרכז הרישום בצירוף האישורים המתאימים.

ב. רישום במרכז הרישום

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט יגיעו למרכז הרישום (כתובות וטלפונים מופיעים מטה).

לידיעתכם: רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.

ביטול הרישום או השיבוץ
ביטול הרישום מתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול רישום ושליחתו לפקס המופיע מטה.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, כדי לתת מענה לילדים נוספים בעיר.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.

שימו לב! הרכב הגיל בגנים (טרום-טרום, טרום וחובה) נקבע אחרי תקופת הרישום ובהתאם לרישום בפועל.להורים המעוניינים לרשום את ילדם לגן המשותף או לגן הדו לשוני, אנא היכנסו לקישורים שלהלן ומלאו אחר הנחיות הרישום הייחודיות לגנים אלו.

ג. הליכי רישום ייחודיים

>>רישום לגן הדו-לשוני

>>רישום לגן המשותף

מוקד רישום גני ילדים ובתי ספר יסודיים

 • כתובת: אבן גבירול 71, קומת גג, גן העיר
 • טלפון: 03-5218111
 • פקס: 03-5216447
 • שעות פתיחה: ימים א'-ה' בשעות 08:00 - 15:00
 • מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 15:00
 • דוא"ל לפניות הורים בנושאי גנים בלבד: ganimtlv@tel-aviv.gov.il (פניות בנושאים אחרים לא יענו)
   
  בתקופת הרישום - שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:
  ימים א'-ד' בשעות 08:00 - 18:00 וביום ה' בשעות 15:00-08:00
 
מסמכים נדרשים

המסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

 • *תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל.
 • תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילדבלבד  לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
 • *העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.

אם אתם עונים על אחד הקריטריונים האלו עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים בטבלה:

תושבים הגרים בשכירות

חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות. החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום.
חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות, תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה בחוזה.

דירה בבנייה או בקנייה

חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ 1- באוקטובר של אותה שנת לימודים, בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן.

בבנייה עצמאית – יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה.

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

כתב הצהרה חתום ע”י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום, אליו יצורף חוזה השכירות ו/או חשבון ארנונה לכתובת העדכנית שבה מתגורר הילד בפועל.

מיופה כוח

תעודת זהות של מיופה הכח, תעודות זהות של שני ההורים - מקור בלבד וכן מכתב הרשאה* חתום. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.

תושבים חדשים בעיר

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד. יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך.

רישום למוסד מוכר שאינו רשמי

יש לצרף אישור המוסד על קבלת הילד לגן ב"נספח ד".

**הורים עצמאיים (כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ״ב 1992)
(רווק/ה, אלמן/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אשה עגונה, אשה השוהה במקלט לנשים
נפגעות אלימות).

כתב הצהרה והתחייבות חתום ע”י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום.
הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו חייב לצרף פסק דין.
הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף חייב לצרף מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.

 • את המסמכים הרמ אפשר לקבל במרכז הרישום ובאתר העירוני: www.tel-aviv.gov.il/rishum
 • בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה.

ילדי טרום-טרום חובה

אנו מברכים אתכם על הגעת ילדכם לגיל שבו מערכת הגנים העירונית בתל–אביב-יפו יכולה לשמש בעבורו מסגרת חינוכית-לימודית. לידיעתכם:

 • בעת הרישום תתבקשו לבחור זרם חינוכי )ממלכתי או ממלכתי-דתי( ולהגיש בקשה למועדונית. אנו נעשה את מירב המאמצים לשבץ את ילדכם בגן בקרבת הבית. אין אפשרות לבחור גן בעת הרישום.
 • בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים, בניהולה של גננת מוסמכת וסייעת ובאחריותן.
 
קבלת תשובה (הודעות שיבוץ)

הודעות השיבוץ ישלחו לביתכם בתאריכים הרשומים מעלה לפי שכבת הגיל (כפי שמופיע בטבלה המופיעה מעלה).
בהודעת השיבוץ יצוין הגורם המפעיל את המועדונית בגן, במידה ורצונכם במועדונית ועדיין לא ביצעתם רישום, אנא פנו למפעיל בהתאם לפרטים בהודעה ובאתר זה.

 
בקשה לשינוי שיבוץ וערר

חלוקת הילדים לכיתות הגן נעשית ע"י גורמים מקצועיים על-פי שיקולים פדגוגיים, גילאים ואיזון בנים-בנות. אם אינכם שבעי רצון, עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

א. ערר למבנה הגן

הגן מועד הודעת השיבוץ מועד הגשת ערר מתן תשובות ערר
הגן גן חובה מועד הודעת השיבוץ 19 באפריל 2015 מועד הגשת ערר 19-26 באפריל 2015 מתן תשובות ערר 3 במאי 2015
הגן גן טרום חובה מועד הודעת השיבוץ 31 במאי 2015 מועד הגשת ערר 31 במאי עד 7 ליוני 2015 מתן תשובות ערר 25 ביוני 2015
הגן גן טרום-טרום חובה מועד הודעת השיבוץ 31 במאי 2015 מועד הגשת ערר 31 במאי עד 7 ליוני 2015 מתן תשובות ערר 25 ביוני 2015
 

את הערר יש להגיש באתר הרישום. ניתן להגיש ערר אחד בלבד ולבקש עד שני מבני גן מועדפים. יש להגיש את הערר במועדים המצוינים לעיל בלבד. תושבים שאין להם גישה לאינטרנט יגיעו למרכז הרישום.

ועדת הערר תידון בין היתר בהתאם לקריטריונים האלו:

 • סיבות אישיות, משפחתיות או רפואיות חריגות.
 • זרם חינוכי.
 • גיל הילד.
 • קרבה גאוגרפית.

וזאת על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש.
 
ניתן לצרף אסמכתאות לבקשת הערר (חוות דעת רפואית/ פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכו'). את האסמכתאות יש להעביר לעירייה בפקס: 03-5216447. יש לציין את מספר תעודת הזהות של הילד על כל המסמכים. לא תתקבלנה חוות דעת של גננות.
העירייה תשלח את ההחלטה על-פי הכתובת שנמסרה במועד הרישום.

שימו לב!

 1. הפקס מיועד רק להעברת מסמכים ואסמכתאות ולא לביצוע הערר. לא יתקבלו עררים בפקס או בדואר.
 2. אם בקשת הערר שלך התקבלה, והנך מעוניין להירשם למועדונית בגן החדש בו שובץ ילדך, עליך להירשם עצמאית מול מפעיל המועדונית. השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי.

ב. שינוי שיבוץ לכיתת הגן (במקרים חריגים בלבד)
אגרת שיבוץ לכיתות הגן תשלח לביתכם עד 15 באוגוסט 2015. המחלקה לגני ילדים תבחן מקרים חריגים בלבד בגינם יוגשו בקשות מעבר לכיתת גן אחרת באותו מתחם (לא כולל אשכולות גנים).

*את הבקשות לשינוי השיבוץ לכיתות הגן יש להגיש עד ה- 20/8.

שאלות נפוצות בנושאי רישום

  הכתובת באתר האינטרנט שונה מכתובת מגורי בפועל, כיצד אוכל להירשם?
באתר האינטרנט יש להירשם בהתאם לכתובת שמוזנת.
בבחירת הגן יש לפתוח גנים ב"כל העיר" ולבחור גנים לפי הכתובת העדכנית.
בנוסף יש לשלוח למרכז הרישום באמצעות פקס: 03-5216447 את כל מסמכי כתובת כולל:
• תעודות זהות של שני ההורים מעודכנות לכתובת מגורים בפועל
• חוזה דירה וארנונה מעודכנת

חובה לציין מס' תעודת זהות על גבי כל אחד מהטפסים
 איך תעשה חלוקת הילדים בין הגננות בתהליך השיבוץ?

חלוקת הילדים לכיתות הגן תיעשה ע"י גורמים מקצועיים,על פי שיקולים פדגוגיים, גילאים, איזון בנים - בנות.
 האם יש הסעות לגנים?

ההסעה ומימונה מוטל על ההורים בלבד.עיריית תל-אביב-יפו לא תישא בכל הוצאה הקשורה בהגעת ילדכם לגן.

 האם כל שנת לימודים חדשה עלי לרשום מחדש את הילד לגן ילדים?

רישום הילד מחוייב בכל שנה מחדש, גם אם הילד מבקר השנה בגן וברצונכם להשאירו  באותו גן.
 האם מישהו אחר יכול לרשום את הילד?
כן. מיופה כוח, בצירוף: נוסח מכתב הרשאה (טופס יפוי כח) חתום ע"י אחד ההורים בו הם מפרטים את המוסד המבוקש. (ניתן להוריד טופס זה מאתר האינטרנט העירוני). לצרף תעודות זהות של שני ההורים הכולל את הספח עם כתובת מעודכנת.יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכח. התעודות חייבות להיות מקוריות. במידה ואין אפשרות להביא תעודות זהות מקוריות יש להביא צילום תעודות זהות עם חותמת נאמן למקור.
לתשומת לבכם, יש לחתום על הוראת קבע במידה וברצונכם להרשם למועדונית עירונית.
 האם ניתן להכניס ילד מעבר לשנתון? האם יכול להתקבל לגן ביום שימלאו לו שלוש?

הגיל והשנתון קבועים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
לשנת הלימודים תשע"ה זכאות לרישום לגן טרום טרום חובה ילדים שנולדו החל מ- 1/1/2012 עד 31/12/2012. לא ניתן לקבל ילדים מעבר לתאריך זה.
 כיצד מבצעים רישום לגני הילדים לאחר מועד הרישום הרשמי (למתעתדים לגור בעיר תל אביב יפו, כולל חוזרים מחו"ל)
לאחר מועד הרישום הרשמי ניתן לבצע רישום רק במרכזהרישום בימים א-ה בין השעות 8:00 - 15:00. בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.
יש להצטייד בכל המסמכים הרלונטיים כולל שתי תעודות זהות הורים.
 מהו שכר הלימוד לגן הילדים?

בעקבות חוק חינוך חינם מגיל 3, לא יגבה שכר לימוד לגני חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה החל משנת הלימודים תשע"ג.
הוראות החוק אינן כוללות הוצאות בעבור הזנה, הסעה, לימוד ריתמוזיקה וספורט שיגבו כבעבר.
 מהם שעות הפעילות בגן?

מהשעה 7:35 עד 14:00 בימים א'-ה'
וביום ו' מהשעה 7:35 – 12:45

נושאים כלליים (לחצו על ה- + להרחבה)

 רישום לחטיבות צעירות

הרישום לילדי הגן בחטיבה הצעירה יתבצע באמצעות האינטרנט או במרכז הרישום. תלמיד  הנרשם לחטיבה הצעירה ימשיך את לימודיו באותו בית הספר.

*הגשת מועמדות לבית-הספר אג'יאל ובית-הספר הפתוח הדמוקרטי תתאפשר רק לאחר רישום לגן אזורי. הרישום והגשת המועמדות במזכירות בתי-הספר בלבד.
הרשות רשאית לשבץ את הילד לחטיבה צעירה באזור מגוריו.

 הדלגה לכיתה א'

הדלגה: הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם הוא לא יאוחר מ-31 במרס והאמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

הורים המעוניינים שילדם יודלג לכיתה א':

 1. הורי ילד שתאריך לידתו הוא לאחר תאריך הלידה הקובע לרישום לבית הספר ולא יאוחר מ-31 במרס של אותו שנתון, השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן הילדים לבית הספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מאחד בינואר באותה שנת לימודים. גננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא  (טופס בקשת הדלגה לכיתה א').
 2. ההורים יחזירו את הטופס המלא לגננת להמשך התהליך עד סוף חודש ינואר של אותה שנה.
 3. הגננת תזמן את הורי הילד לשיחה לפני חופשת הפסח באותה שנה. בשיחה עם ההורים תתאר להם הגננת את הערכתה המקצועית לגבי תפקוד ילדם בגן והתאמתו או אי-התאמתו להדלגה על פי שיקוליה המקצועיים. להורים יובהר כי ההחלטה הסופית על ההדלגה לכיתה א' תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי-החינוכי. הגננת תצייד את ההורים בחוות דעת כתובה על ידה (שאלון גננת) היא תיידע את ההורים כי המעבר המוקדם מהגן לבית הספר עלול לעתים להקשות על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית.
 4. את טופס בקשת ההדלגה המלא בצירוף המסמכים (צילום ספחי תעודות זהות של שני ההורים בהם מופיעים הפרטים האישיים כולל פרטי הילד, אישור רפואי, שאלון גננת, דוח אבחון פסיכולוגי מפסיכולוג חינוכי (שפ"מ או פרטי)) יש להעביר  באופן ידני לתחנת הדר יוסף – רח' קהילת לבוב 25, לא יאוחר מה-15 במאי 2015.
 5. עד לקבלת אישור הוועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי על הדלגה ההורים מחויבים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

את ההערכה אפשר לבצע ב"נטעים" - מרכז פסיכולוגי עירוני משלים, טלפון 03-7248505 או אצל כל פסיכולוג חינוכי הרשום בפנקס הפסיכולוגים.

 • תלמיד שהציג מועמדות לביה"ס ייחודי חייב לסיים ההליך עד תום השבוע השני לרישום.
 • השיבוץ על בסיס מקומות פנויים ושיקול דעת הרשות העירונית בלבד.

ניתן להגיש את הבקשה רק לתלמיד שאמור לעלות לגן חובה ותאריך לידתו לא יאוחר מה-31 במרס.

 השארות שנה שנייה בגן-חובה
הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן. השפ"ח יעביר למחלקת הרישום את מספר המועמדים להישאר שנה שנייה בגן, לא יאוחר מ -31 בינואר 2015. לאחר מועד זה לא ישמר מקומם בגן. במקביל, יבצעו ההורים רישום לכיתה א' כמקובל. הורים שהוחלט להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן, יבצעו הליך רישום במרכז הרישום לא יאוחר מ -31 במאי 2015
אין הרשות מחוייבת לשמור מקום באותה כיתת גן לאחר ה- 31 במאי 2015.
 ילדים בלתי גמולים בגני הילדים
לגמילה חשיבות רגשית וחברתית. אם הילד אינו גמול, אנו מבקשים לסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים או לכל המאוחר כחודש לאחר תחילת השנה.
עלון בנושא הגמילה יישלח לביתכם לפני תחילת פגרת הקיץ.
 קריטריונים לקביעת השיבוץ לגן עירוני

השיבוץ יקבע בהתאם לקריטריונים האלו:
השיבוץ לבני חובה וטרום חובה:
• חטיבה צעירה השייכת לאזור מגוריו
• גן המשך בגיל חובה - למבקשים להמשיך באותו גן
• קרבת מגורים לגן
• בקשה לרישום למועדונית

השיבוץ לבני טרום-טרום-חובה:
• קרבת מגורים לגן
• בקשה לרישום למועדונית

ביצוע הרישום במועד הרשמי. ילד שיירשם לאחר המועד הרשמי לא יובטח מקומו בגן הסמוך לאזור מגוריו.

לתשומת לבכם:
• פתיחת כיתות גן מותנית במספר הנרשמים.
• ברוב הגנים יש רצף של שני גילים. אין רצף בין טרום טרום חובה לטרום חובה.
• תכנית רצף בין גן הילדים לבית-הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ בבית-הספר.
• שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס גננת או חברים.

 
הגשת מועמדות לבתי-הספר הייחודים ולכיתות העל-אזוריות

 למידע על בתי הספר ועל תהליך הגשת המועמדות אג'יאל, והפתוח - דמוקרטי >>.

 
נטעים- מרכז פסיכולוגי עירוני משלים

"נטעים" הוא מרכז רב תחומי המעניק מענה מקצועי באבחון ובטיפול רגשי וחינוכי. המרכז מתמחה במתן מגוון של שירותים, תחת קורת גג אחת, לילדים מהגיל הרך עד גיל ההתבגרות ולהוריהם.

תוכלו להתעדכן ולהתייעץ בנושא הפרעות קשב וריכוז, בדף הפייסבוק "בית להורות תל אביבית", עם הפסיכולוגית החינוכית, דניאלה ברזמן, רכזת המרכז להורות עכשווית ומומחית בתחום הקשב והריכוז. 

מחלקת גני ילדים, מטה חינוך, מינהל החינוך התרבות והספורט

 • מנהל: עידן גביש
 • כתובת: אבן גבירול 69 בניין העירייה , קומה 2
 • טלפון: 03-5218726
 • פקס: 03-5216427

דעתך חשובה לנו!

שימו לב! אין מענה למשוב זה. אם ברצונכם במענה, אנא פנו באמצעות טפסי צור קשר.

נושאים בחינוך

מסמכים להורדה

קישורים שימושיים

שתף הדפס שלח לחבר

שליחת קישור במייל

X
הקלד את התווים שבתמונה
 
שלח  בטל
סגור