סוגי הודעות ודרישות תשלום

הודעת תשלום קנס (דוח חלון)

הודעה על עבירת חניה המוצמדת לרכב ומופנית אל הנהג או בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב, פרטי העבירה וסכום הקנס.
ניתן לשלם את הקנס תוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.

דוגמא להודעת תשלום קנס (דוח חלון)

הודעת תשלום קנס (בדואר רשום)

הודעה על עבירת חניה הנשלחת באמצעות דואר רשום (ללא אישור מסירה) ומופנית אל הנהג או בעל הרכב.
הודעה זו נשלחת אם הקנס שנקבע בדוח החלון לא שולם במועד ולא הוגשה בקשה להישפט.
ניתן לשלם את הקנס בתוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.

דוגמא להודעת תשלום קנס הנשלחת בדואר רשום.

דרישה ראשונה לתשלום חוב בגין דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית (בצבע אפור)

דרישה ראשונה לתשלום חוב בגין דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית (בצבע אפור)
 

דרישה הנשלחת בהתאם לסעיף 4 לפקודת המיסים (גבייה) אם לא שולם הקנס.
החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ם, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה.
על פי הדרישה, יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בה.

דוגמא לדרישה ראשונה לתשלום חוב בגין דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית (בצבע אפור)

דרישה שניה לתשלום חוב בגין דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית - התראה אחרונה לפני נקיטת הליכי גבייה (בצבע אדום)

דרישה שניה לתשלום חוב בגין דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית - התראה אחרונה לפני נקיטת הליכי גבייה (בצבע אדום)
 

דרישה הנשלחת בהתאם לסעיפים 4 ו-5 לפקודת המיסים (גבייה), אם החוב בדרישה ראשונה לא שולם.
החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ים, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה.
על פי הדרישה, יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בה.
אי תשלום חוב זה יגרור הליכי גבייה.

דוגמא לדרישה שניה לתשלום חוב בגין דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית - התראה אחרונה לפני נקיטת הליכי גבייה (בצבע אדום)

גביית קנס שלא שולם במועד

על פי החוק, קנס שלא שולם במועד - יחולו על גבייתו הוראות פקודת המיסים (גבייה).
פקודת המיסים (גבייה) מתירה לגבות את החוב, בין היתר, באמצעות עיקול רכב, עיקול מיטלטלין ועיקול חשבונות בנק.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד