המסלול הלבן

 
 

נוהל "המסלול הלבן" נועד לקצר זמן ותהליכים בירוקרטים בקבלת היתר בנייה במבנה לשימור. כיצד זה עובד?

דמיינו שאתם בכביש, התנועה עומדת והדרך נראית ארוכה. אינסופית. עכשיו דמיינו שבזמן שאתם עומדים בפקק הארוך הזה, מישהו מצביע פתאום על אוטוסטראדה שיכולה להוביל אתכם לאותו מקום בהרבה פחות זמן. זה פחות או יותר הרעיון מאחורי המסלול הלבן.

מטרת המסלול הלבן היא לאפשר ליזמים ולאדריכלים במבנה לייעל את התהליך השגת האישורים, לקצר זמן ההמתנה, וליהנות משקיפות ויחס אישי לאורך המסלול. דרך המסלול הלבן אפשר לקבל חוות דעת לבקשה להיתר במחלקת השימור לצורך דיון בוועדה תוך 15 שבועות, ולצורך קבלת חוות דעת להיתר תוך כ-7 שבועות נוספים. חשוב לזכור, כי אפשר לוותר על הפגישה במידה ואינה נדרשת ולהמשיך במקומה לנושא שאחריו, אך מבקש היתר אשר לא יעמוד בדרישות התהליך – יהיה חייב בפגישה. במקרה כזה האחריות ללוחות הזמנים של המשך התהליך תהיה של מבקש ההיתר בלבד.

השלבים העיקריים במסלול הלבן מורכבים מהכנת והגשת תיק ורוד ולאחר מכן תיק ירוק. כך עושים זאת מהר:

שלב א' – תיק ורוד (הכנת בקשה הטעונה היתר לקראת דיון בוועדה המקומית)

 
 

על מבקש ההיתר לתאם פגישה ראשונית במחלקת השימור, שבה ייבחנו החומרים הרלוונטיים למבנה נשוא הבקשה.

 

פגישה 1 – פתיחת מסלול:

 1. 1. כדי לקבל הכרה במסלול הלבן על המבקש להציג למחלקת שימור את המסמכים הבאים:
  • העתק תיק מידע עדכני הכולל את כל סוגיות התכנון
  • כוונות התכנון בהתאמה לתיק מידע (נספח 1 בנוהל לבן מלא)
  • תרשימים, תכניות והדמיות לפחות משתי חזיתות, המתארים את התכנון המוצע לבחינה מול המידע מתיק המידע, ולצורך הכוון עקרוני לתכנון
 2. הצגת תכנון, שבה יגישו אנשי מחלקת השימור את הערותיהם לתיקון. בתום הפגישה תקבע פגישה במבנה ו-4 פגישות נוספות לתיאום תכנון בהפרשים של עד 10 ימי עבודה בין פגישה לפגישה. 
   

פגישה 2 – יוצאים לשטח:

הפגישה השנייה תיערך במבנה עצמו, ובה מבקש ההיתר צריך להציג טיוטת תיק תיעוד על פי הפורמט שנקבע על ידי מחלקת השימור. ללא תיק תיעוד (המציג הערכה היסטורית ואדריכלית, כולל שינויים ותוספות בנייה שנעשו במבנה, ותכניות מצב קיים ומצב משוחזר) לא ניתן להתחיל במסלול הלבן. תתקיים פגישה בשטח, שבה יציג האדריכל את המבנה ותיבדק ההתאמה בין תיק התיעוד לבין הקיים בשטח.

 

פגישות 3-4 – תיאום ותכנון:

 1. מבקש ההיתר יציג לאדריכל הצוות חלופות תכנון מסוכמות בהתאם לפגישה 1 לפני עריכת הבקשה להיתר
 2. תגובש חלופה מוסכמת של הצעת התכנון והערות סופיות לקראת הפיכתה לבקשה להיתר

 

פגישות 5-6 – הגשת בקשה להיתר:

 1. מבקש ההיתר יגיש בקשה להיתר על פי "הנחיות הגשה לדיון בוועדה המקומית", בהתאם להנחיות המופיעות באתר המחלקה לשימור ונספחים 3 ו – 4 לנוהל הלבן (המתייחסים בפירוט לכל ההיבטים השונים הנוגעים לנכס, לרבות המצב הקיים והתכניות למצב אחרי השימור)
 2. אדריכל הצוות יוודא את תקינות ההגשה והתאמתה לתכנון המוצע:
  • בדיקה טכנית של ההגשה – שמטרתה לבדוק שמובאים כל הפרטים כנדרש
  • בדיקה מהותית של ההגשה – האם התכנון המוצע תואם את סיכום הפגישות הקודמות
  • בחינה של עיצוב התוספת – האם היא עונה על הנחיות השימור לגבי חומרי גמר בחזיתות, המשכיות/נסיגה, התאמת המוצע לקיים ביחס לפרופורציות הקיימות, הדגשת המבנה לשימור וכו'

 

פגישה 7 – חוות דעת לתיק ורוד:

 1. לאחר סיום כל השלבים המכינים, מבקש ההיתר יגיש את הבקשה לקבלת חוות- דעת של מחלקת השימור
 2. אדריכל הצוות יבדוק שאכן כל ההערות הוטמעו, ובמידה והן יושמו במלואן מחלקת השימור תגיש חוות דעת חתומה לשלב התיק הוורוד תוך 5 ימי עבודה
 3. במידה ולאחר 7 מפגשים לא מוצה התהליך כיוון שהערות המחלקה לא הוטמעו בתכנון, יהפוך התהליך ממסלול לבן למסלול רגיל.

שלב ב' – תיק ירוק (השלמת תנאי ההיתר לאחר דיון בוועדה המקומית לצורך אישור סופי)

 
 
 1. 1. עורך ההיתר יפנה למחלקת השימור לאחר שיש בידיו את כל החומר הנדרש לתיאום פגישות שלב ב' במסלול לבן להיתר. מזכירת המחלקה תתאם 3 מועדי פגישות בטווח של עד 10 ימי עבודה בין פגישה לפגישה.
 2. 2. לצורך השלמת ההיתר, יש להציג בפגישת התיאום הראשונה לשלב ב':
  • תיק תיעוד מלא מאושר + CD.
  • החלטת הוועדה המקומית
  • תכנית הגשה מפורטת ומתוקנת על-פי כל ההערות ודרישות ההגשה בתיק הוורוד של מח' שימור ונספח 3 בנוהל הלבן ובמידה ויש הוראות נוספות בהתאם להחלטת הוועדה. .

 

פגישות 8-9 – תאום טיוטת תיק ירוק:

 1. מבקש ההיתר יציג לאדריכל הצוות טיוטת בקשה להיתר לאחר ביצוע התיקונים שנדרשו ע"י הגורמים המוסמכים (ועדת רישוי, הג"א, תאום סופי מול צוות השימור וכיוב')
 2. בפגישה תיבחן ההגשה ויוצגו כל התיקונים והעדכונים שנדרשו מעורך הבקשה. בסופה יימסרו למבקש המשך הנחיות למילוי הבקשה להיתר (נספח 4 בנוהל הלבן).

פגישה 10 – הגשת תיק ירוק לאישור:

 1. מבקש ההיתר יציג בפני אדריכל הצוות הגשה מעודכנת ומתוקנת לפי כל ההנחיות. במידה ונעשו כל העדכונים, עורך הבקשה יכין את ההגשות הנדרשות על ידי מחלקת הרישוי כולל עותק שיועבר למחלקת השימור.
 2. מחלקת השימור תגיש הנחיות למתן היתר (אישור תיק ירוק) תוך 5 ימי עבודה.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: