תעודה לרשם המקרקעין לרישום משכנתא

מיוני 2016 אפשר להגיש בקשה לתעודה לרשם המקרקעין רק בפנייה מקוונת, בפקס או בדואר אלקטרוני.
לקבלת מידע ומסמכים המותאמים לפנייתך, יש להיכנס לקישור הבא:

{{ lwi.linksClient.title }}

 
 

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, רישום משכנתא בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), מותנה בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל חובות הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס.
לפיכך, על בעל נכס המבקש או המסכים (לבקשת הרוכש) למשכן או לשעבד את הנכס שבבעלותו, להציג לרשם המקרקעין תעודה מהעירייה, כתנאי לרישום המשכנתא. התעודה מעידה על העדר חובות ארנונה בלבד של בעל הנכס ביחס לנכס עד מועד תוקף התעודה.
זכאות לתעודה לרישום משכנתא הינה של בעל הנכס או מיופה כוחו בלבד.

על מנת שנוכל להפיק תעודה זו, עלייך להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה. לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין ארנונה וכן מים וביוב (עד 31/12/2009), סולקו במלואם.

תוקף התעודה - עד שנה ממועד אישור הבקשה בתנאי ששולמו מלוא תשלומי הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

הגשת הבקשה ואופן קבלת התעודה

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) לרישום משכנתא נעשה באגף הגבייה - מוקד טאבו והחזרים, בהגשת בקשה בפנייה מקוונת, פקס או דואר אלקטרוני- ראה פרטי קשר המופיעים בהמשך.

קבלת התעודה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 60.3 ש"ח (נכון לינואר 2018).
הטיפול בבקשה כ- 2 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה בצירוף כל המסמכים ולאחר תשלום האגרה.

לאחר אישור הפקת התעודה, התעודה תשלח באמצעות דואר אלקטרוני או דואר, בהתאם לבקשתך.
שימו לב: לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים ע"י נציג בטאבו, בהתאם לצורך.

אופן הגשת הבקשה

יש למלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין לרישום משכנתא ולרשום את מספר חשבון הלקוח (ארנונה).
 כמו כן, יש לצרף את המסמכים הנדרשים:

  • תצלום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו) על שם המבקש. אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג בנוסף אישור זכויות מהחברה המשכנת.
  • צילום תעודה מזהה של בעל הנכס - תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון בתוקף
  • תאגיד (חברה/ עמותה/ שותפות) - צילום תעודת ההתאגדות ואישור עו"ד/ רו"ח כי המבקש רשאי לחייב את התאגיד.
  • במקרה של מיופה כוח- ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.


חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח התעודה (דואר אלקטרוני/ דואר), מספר טלפון נייד ליצירת קשר ומספר חשבון לקוח (ארנונה).

קבלת תשובה על מצב חובות הארנונה

כ- 2 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה בצירוף המסמכים ולאחר תשלום האגרה יימסר עדכון בטלפון על מצב חובות הארנונה, או יישלח בדואר מכתב (על פי בחירת מגיש הבקשה).

כיצד ניתן לקבל את התעודה אם יש חובות ארנונה?
כדי לקבל תעודה לאישור משכנתא יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לך:

  • אם נשלחו אליך שוברים, יש לשלמם מיד ולהעביר העתק של השובר ששולם למייל/פקס המופיעים בפרטי הקשר בתחתית הדף 
  • אם לא התקבל שובר, אך נמסר שיש חוב, יש לפנות ליחידה המטפלת (על פי הפירוט בהמשך) להמשך טיפול או לקבלת שובר
  • אם נדרש בירור נוסף, יש לפנות ליחידה המטפלת להמשך טיפול.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
לתשומת לבך, לקבלת תעודה לרישום משכנתה לא ניתן לעשות הסדר חובות בפריסת תשלומים.

העתק תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) לרישום משכנתא

מי שרשאי לקבל תעודה עפ"י התנאים שצוינו לעיל, יכול לקבל העתק של התעודה לרשם המקרקעין לרישום משכנתא ללא עלות (נכון לינואר 2018).

הארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)

במקרים בהם התעודה ניתנה לתקופה קצרה משנה, אפשר להאריך את תוקף התעודה עד שנה ממועד אישור הבקשה.
להארכת תוקף התעודה ניתן למלא טופס בקשה חדש ולציין את מספר הבקשה המקורי. התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.
 
הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה של 50.2 ש''ח (נכון לינואר 2018).
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: