SRV_ADD:[02] Version- [1.6.0.0] TlvLayoutInnerPage

סקר ארנונה (בחינת החיוב ומדידה)

{{ lwi.linksClient.title }}

מחודש ינואר 2016 תחל עיריית תל-אביב-יפו ביישום פסק הדין של בית המשפט העליון, הקובע כי על כל הרשויות המקומיות חלה חובה לחשב את שטח הנכס לצורך חיובו בארנונה כללית באופן מדויק, לרבות חלקי מטר רבוע עד שתי ספרות אחרי הנקודה (פס"ד מבית המשפט העליון, בתיק רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה).

היות ובידי העירייה אין נתוני מדידה מדויקים כפי שמחייב פסק הדין ביחס לכל הנכסים בתחומה, תבצע העירייה מדידה לכלל הנכסים בעיר ובחינת חיובם.

עד מתן פסק הדין, חיוב נכסים בתחום השיפוט של עיריית תל-אביב-יפו נעשה באופן הבא: חלק מ"ר העולה על 0.5 מ"ר עוגל כלפי מעלה, ואילו חלק מ"ר הפחות מ- 0.5 מ"ר עוגל כלפי מטה.
 
בהתאם לפסיקת בית המשפט, על הרשויות לחייב את שטחי כל הנכסים המצויים בתחום שיפוטן באופן מדויק עד 31.12.2017. נכסים שיש לגביהם נתוני שטח מדויקים, יחויבו בהתאם החל מתאריך 1.1.2016.

יישום פסק הדין יבטיח נכונות והתאמה מלאה בין נתוני הנכס בפועל לבין הנתונים המופיעים ברישומי העירייה.

בסמוך למועד המדידה ולבחינת החיוב, העירייה תפרסם הודעה על ביצוע הסקר באזור מגוריך או בית העסק ופרטי קשר לתיאום מועד לנוחותך.
 
לאחר ביצוע המדידה ובחינת החיוב בנכס, יישלח אליך מכתב המפרט את נתוני החיוב החדשים ותישלח הודעת חיוב מעודכנת.
 
באפשרותך להגיש השגה ובמידת הצורך ערר על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו 1976 ובעילות הקבועות בחוק זה.
 
סקר המדידה ובחינת החיוב אינם כרוכים בתשלום.

* בחינת החיוב כוללת, בין היתר, בחינת השטח, השימוש וזהות המחזיק.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: