הנחיות לפי סוג שילוט

שילוט על בתי עסק יותר לציון שם בית העסק הפועל בו, בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

שילוט בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 2.2 יותר על חזית בית העסק בלבד.

שילוט שלא על חזית בית העסק יותר כשילוט הכוונה, במקרים מיוחדים בלבד, ותחת הנחיות מיוחדות, כמפורט בסעיף 2.3.

שילוט על חזיתות בתי עסק בקומת הקרקע

שילוט שלא על בית העסק

שילוט פרסומי

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד