תעריפי אגרות שילוט והנחות

תעריפי אגרות שילוט

התעריפים להצבת שילוט על סוגיו השונים מפורטים בתוספת לחוק העזר לתל אביב-יפו (שילוט), התשנ"ג – 1992.​

כמו כן, מצורפים תעריפי אגרות השילוט המעודכנים לינואר 2023. התעריפים מתעדכנים בצמוד למדד.

הערות - תיקונים בחוק העזר ובתוספת לחוק:

 • ביום 1.1.2016 נכנס לתוקפו תיקון בחוק העזר, כדלקמן:
  • תינתן הנחה של 10% למשלמים "אגרת רישיון למודעה" מראש לשנה.
  • שילוט שיוצג ללא רישיון, יחויב באגרת שילוט כדין לכל אורך תקופת הצבתו ועד להסרתו.

 • ביום 21.10.2009 נכנס לתוקפו תיקון בחוק העזר, כדלקמן:
  • הוצב או הוסר שלט (לא מודעה) במהלך שנה קלנדרית, תחושב אגרת השילוט באופן יחסי לתקופת הצבתו בפועל, בשיעור של 10% משעור האגרה השנתית לכל חודש (שלא תעלה על מלוא שעור האגרה השנתית).
  • אגרת השילוט תחושב מתאריך 1 בינואר של השנה הקלנדרית, אלא אם הוכח אחרת על ידי מציב השלט.
  • הסרת שלט במהלך השנה - מחוייבת במתן הודעה בכתב למחלקת השילוט לצורך עריכת ביקורת ולצורך התחשבנות והחזרת אגרה במידה ומציג השלט זכאי לכך.

 • ביום 1.6.2011 בוטל בחוק העזר תעריף מופחת של אגרות שילוט עבור 100 מודעות ויותר (ביטול "הנחת כמות").

הנחות אגרת שילוט

בהתאם להחלטת מועצת העירייה ועל מנת להקל על בעלי העסקים בעיר, בוחנת העירייה מתן הנחה נוספת בגין אגרה ששולמה לרישיון שילוט לשנת 2022.

החזר עבור אגרות לרישיון שילוט

יתרת זכות שתיווצר לבעלי עסקים בגין אגרת שילוט, תופחת מהחיוב בשנה העוקבת.
בעלי עסקים שמעוניינים לקבל החזר כספי ושלא קיימת להם אפשרות להפחתה מחיוב עוקב, יכולים להגיש פנייה מקוונת באתר העירייה.

לבירורים נוספים בנושא קבלת ההחזר ניתן לפנות לאגף לגביית אגרות ודמי שירותים באמצעות פנייה למוקד השירות הטלפוני של האגף בהתאם לשעות המענה המפורטות כאן.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד