תעריפי אגרות שילוט

התעריפים להצבת שילוט על סוגיו השונים מפורטים בתוספת לחוק העזר לתל אביב-יפו (שילוט), התשנ"ג – 1992.
כמו כן, מצורפים תעריפי אגרות השילוט המעודכנים לינואר 2022. התעריפים מתעדכנים בצמוד למדד.

הערות - תיקונים בחוק העזר ובתוספת לחוק:

 • ביום 1.1.2016 נכנס לתוקפו תיקון בחוק העזר, כדלקמן:
  • תינתן הנחה של 10% למשלמים "אגרת רישיון למודעה" מראש לשנה.
  • שילוט שיוצג ללא רישיון, יחויב באגרת שילוט כדין לכל אורך תקופת הצבתו ועד להסרתו.
 • ביום 21.10.2009 נכנס לתוקפו תיקון בחוק העזר, כדלקמן:
  • הוצב או הוסר שלט (לא מודעה) במהלך שנה קלנדרית, תחושב אגרת השילוט באופן יחסי לתקופת הצבתו בפועל, בשיעור של 10% משעור האגרה השנתית לכל חודש (שלא תעלה על מלוא שעור האגרה השנתית).
  • אגרת השילוט תחושב מתאריך 1 בינואר של השנה הקלנדרית, אלא אם הוכח אחרת על ידי מציב השלט.
  • הסרת שלט במהלך השנה - מחוייבת במתן הודעה בכתב למחלקת השילוט לצורך עריכת ביקורת ולצורך התחשבנות והחזרת אגרה במידה ומציג השלט זכאי לכך.
  • ביום 1.6.2011 בוטל בחוק העזר תעריף מופחת של אגרות שילוט עבור 100 מודעות ויותר (ביטול "הנחת כמות").

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד