SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

הנחיות כלליות

הנחיות עיצוביות לשילוט בתל אביב-יפו נועדו לקבוע הוראות ועקרונות להצבת שילוט בעיר לצורך שמירה על חזות נאה ואסטטית של חוצות העיר, איכות החיים של תושביה והבאים בשעריה ונועדו לשמור על איזון מתאים בין המפרסמים לבין רווחת הציבור.

 • ככלל תותר הצבת שלט אחד על כל בית עסק.
  ניתן יהיה לאשר שלטים נוספים על פי שיקול דעת הועדה במקרים מיוחדים בלבד, כגון: עסק פינתי או עסק עם מספר חזיתות בקומת קרקע או עסק הנמצא בקולונדה.
 • הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים שכנים.
 • גב השלט יהיה כולו צמוד לחזית המבנה, למעט מקרים מיוחדים אשר יאושרו על ידי הועדה כגון  בקולונדה, שלטי דגל וכדומה.

עיצוב השילוט

 • השילוט יעוצב ברמה אומנותית, על ידי בעל מקצוע בתחום הגרפיקה/שילוט, ויבוצע מחומרים עמידים בפגעי מזג אוויר. רכיבים ממתכת, למעט אלומיניום ומתכות אל-חלד, יהיו מגולוונים, או צבועים בצבעים המגנים מפני קורוזיה.
 • השלט המוצע ישתלב באופי השילוט בבניין עליו הוא ממוקם, בבניינים הגובלים וברחוב. על השילוט להשתלב במיקום, בגובה, בצורה, בגודל, בחומר, בהארה, בצורת האותיות, הכתב ובכל בחינה ויזואלית אחרת.
 • על השלטים להיות מעוצבים וממוקמים להנחת דעת ועדת השילוט, ומתאימים לאופי הארכיטקטוני של המבנים והסביבה.
 • הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים שכנים.
 • לא יותר שלט שאינו צמוד למבנה, או למעקה בנוי, למעט במקרים חריגים שיאושרו ע"י ועדת השילוט.
 • בעל רישיון לשלט חייב להחזיק את השלט במצב נקי ותקין. שלט שאינו מתוחזק כראוי - חייב בפירוק מיידי או החזרתו למצב תקין. העירייה רשאית לפרק שלט שאינו מתוחזק כנדרש, במידה ולא יעשה זאת בעל השלט.
 • שלט מואר יהיה מצויד במפסק פחת, והמערכת המספקת חשמל לשלט תהיה מוסתרת. מערכת תאורת השלט תעבור בקורת של חשמלאי מוסמך, שימסור אישור לתקינות המתקן החשמלי ולאחריות, לבעל השלט. במקרים מיוחדים יותר שימוש בגופי תאורה מעוצבים ע"ג זרועות, בכפוף לאישור הפרט ע"י אדריכל הועדה.
 • בכל מקרה יש להעדיף שילוט על גבי מבנים באותיות בודדות, מוארות (לא מהבהבות), על גבי רקע קיר המבנה, או שלט מצדו הפנימי של חלון הראווה.

שפת השילוט

הכיתוב בשלט יכלול גם את השפה העברית.

תחזוקה

בעל רישיון לשלט חייב לתחזק את השלט במצב נקי ותקין. שלט שאינו מתוחזק כראוי - חייב בפרוק מידי או החזרתו למצב תקין.
העירייה רשאית לפרק שלט שאינו מתוחזק כנדרש, במידה ולא יעשה זאת על ידי בעל השלט. הנחיה זו כוללת תחזוקת סוככים.
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: