חיפוש באתר העירייה
  שלב ג' - הגשת בקשה
הגשת בקשה לרישיון

 

באלו מקרים יש להגיש בקשה לרישיון עסק?
עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.

 

הגשת הבקשה
על בעל העסק או מיופה כוחו להגיש את הבקשה המלאה (כולל המסמכים הנדרשים) למרכז שירות הלקוחות של אגף רישוי עסקים. את אגרת רישוי העסקים ניתן לשלם בעת הגשת הבקשה.

הערה – בקשה ליציאת שותף מהעסק לא כרוכה בתשלום אגרה.

על הגשת הבקשה לרישיון לכלול:

טופס הגשת בקשה לרישיון  חתום על ידי מבקש הרישיון (+ חותמת החברה לעסק של חברה בע"מ).

תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.

תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם יידרש).

שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בחתימת הבנק או קופת העירייה (את השובר יש לקבל אצל מתאמת המידע באגף רישוי עסקים).

מספר לקוח בארנונה - מספר חוזה ארנונה.

חוזה שכירות או חוזה רכישה בשלמותו.

תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.

אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק לעסקים שהם חברה בע"מ).

מסמכים מצורפים נוספים שנדרשו על ידי האגף לרישוי עסקים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק - דוא"ל ומספר טלפון נייד.

את הבקשה יש למסור במרכז המידע והרישוי באגף רישוי עסקים.

מה נדרש לעשות במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים?
העברת בעלות לעסק מחייבת הגשת בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה. בקשה להחלפת בעלים שהם יורשים של בעלים קודמים, נדרשים להציג מסמכים נוספים לטופס הבקשה והם
1. תעודת פטירה

2. צוואה שבו מציינים מי הם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מי הם היורשים.

 

 כיצד מחושב תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק?

התשלום מחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה. תעריפים ואגרות לרישוי עסק
(דוגמא: עבור מסעדה והגשת משקאות משכרים לצריכה במקום – הסכום לתשלום יחושב על פי שני פריטי רישוי אלה).

לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגופים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק.
> ריכוז אפשרויות תשלום אגרות רישוי עסקים

 

 

 
דגשים מיוחדים עבור בקשות דחופות

בשלב הגשת הבקשה לרישיון יש לציין אם קיימת דחיפות מיוחדת לטיפול בבקשה מהטעמים הבאים:

 • העסק ממתין לרישיון בטרם ייפתחו שעריו.
 • העסק נתון בהליך משפטי או שניתן צו סגירה בבית משפט.
 • הרישיון דרוש לשחרור סחורה מהנמל.
 • הרישיון חיוני לחוזה מיוחד שבלעדיו ייפגע העסק קשות.
 
בדיקת הבקשה ואישורה (לצורך המשך התהליך)
בדיקת הבקשה ואישורה

רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי. במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב.

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים.
הסירוב יימסר בכתב ומנומק.

 
אישור הבקשה בידי גופי הרישוי

לאחר קליטת הבקשה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי, נותני האישורים הנדרשים על פי הצו וגורמים נוספים על פי הצורך.

מיהם הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק?

על פי חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.
הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית, ולבקשה יש לצרף תכנית עסק חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.
ראש רשות הרישוי בתל-אביב-יפו הוא מנהל אגף רישוי עסקים ובידו הסמכה על פי חוק מאת ראש העירייה.

גופי רישוי עירוניים שאישורם נדרש:

כדי להתכונן לביקורת של מבקר אזורי מאגף רישוי עסקים, ניתן למצוא במאגר טפסי רישוי עסקים את כל סוגי הצ'ק ליסט לבדיקת כל סוגי העסק.

הטפסים לביקורת:


גופים ממשלתיים שאישורם נדרש
:

צו רישוי עסקים קובע את נותני האישור הנדרשים לכל עסק.

נותני האישור הממשלתיים הם:

משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

כל גוף רישוי יערוך ביקורת בעסק ויכין דוח על הנושאים המחייבים תיקון.
על מנת שבעל העסק ידע מראש מה ייבדק ובאילו תנאים על העסק לעמוד, הביקורות תתבססנה על רשימת תיוג ומפרטים אחידים המותאמת לסוג העסק ולבקשות בעל העסק.

לתשומת לבך: רשות הרישוי תקבע את הגופים שאישורם נדרש לרישיון לעסק, והיא תפנה אליהם את הבקשה לקבלת חוות דעת.

יוצאים מן הכלל:
א. עסקים קטנים ובינוניים החייבים באישור משרד הבריאות.
אישור זה יינתן רק לאחר קבלת הסכמת המחלקה לביקורת עסקים.
ב. עסקים בעלי פוטנציאל סיכון סביבתי גבוה החייבים את אישור המשרד לאיכות הסביבה, חייבים אישור מוקדם של הרשות העירונית לאיכות הסביבה, אלא אם אלו עסקים מיוחדים בעלי פוטנציאל סיכון, בהם מטפל המשרד לאיכות הסביבה בלבד.

כיצד מתקבלות תשובות גופי הרישוי השונים?

תשובות גופי הרישוי השונים ישלחו באמצעות הדואר ודואר אלקטרוני.
ניתן לעקוב אחר התהליך ולצפות בתשובות גם באמצעות אתר האינטרנט העירוני – מערכת לבדיקת סטאטוס תחנות רישוי.
מערכת זו נועדה לשימוש בעל העסק ומגיש הבקשה לרישוי עסק, ופעילה מרגע פתיחת הבקשה.  במערכת ניתן לקבל מידע אודות פרטי הרישוי, סטאטוס תחנות הרישוי והסבר מפורט אודות הסטאטוס. לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי ומספר תעודת זהות של בעל העסק או ח.פ.

 
מהם סוגי סטאטוס הבקשה השונים של גופי הרישוי?

לאחר בדיקת כל גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:

 1. אישור
  במידה וכל גורמי הרישוי מאשרים – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון עסק.
 2. תנאים מוקדמים (סטאטוס "טיפול")
  במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים – יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות תיקון הליקויים.  עם הוכחת העמידה בתנאים (באמצעות ביקור בעסק לבדיקת הליקויים), ניתן לקבל רישיון.
  חשוב מאוד:
  יש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם על תיקון הליקויים בתוך 21 יום.  אם נדרש זמן נוסף, יש להודיע לגוף הרישוי ולקבל את אישורו.  לאחר 30 יום עלול גוף הרישוי להודיע על סירובו למתן רישיון עקב אי מילוי הדרישות.  את הדיווח על תיקון הליקויים מומלץ לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני ישירות לנותן האישור.
 3. סירוב
  במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מחזירים סירוב – לא ניתן לקבל רישיון.
  במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב.
  אם אחד מגופי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך למגיש באמצעות מכתב.
  העתק של ההודעה נמסר לאגף הפיקוח העירוני, ובאמצעותו יינתן לעסק דוח ובו המלצה למערכת המשפטית בעיריית תל-אביב-יפו להגיש תביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק בלי רישיון.

היתר זמני

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי. היתר זמני תמיד יהיה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנה).
רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:

 • נתקבלו אישורי כל הגופים, ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד.
 • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.
  ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.
 • הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.
 • הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.
 
מהן דרכי הערעור על דרישות נותני האישור / סירוב לבקשה?
מהן דרכי הערעור על דרישות נותני האישור / סירוב לבקשה?
 • ביקורת עסקים והנדסה – פנייה למנהל המחלקה או למנהל אגף רישוי עסקים.
 • משרד הבריאות – ערעור יוגש למהנדסת מחוז תל-אביב לבריאות הסביבה.
 • משטרה – ערעור יוגש למפקד המרחב בו פועל העסק (מרחב ירקון, מרחק יפתח או מרחב דן).
 • כיבוי אש – ערעור יוגש למפקד מחלקת כבאות והצלה בתל-אביב-יפו או למפקח ראשי לכבאות ולהצלה.
 • איכות הסביבה – ערעור יוגש למשרד לאיכות הסביבה (למנהל מחוז תל-אביב).
  ניתן להגיש ערעור גם לבית המשפט לעניינים מנהליים.
 
היתר לשימוש חורג
במהלך הבדיקה ההנדסית לעיתים נמצא כי השימוש המבוקש לעסק אינו תואם את השימוש על פי היתר הבניה או את רשימת השימושים המותרים על פי תוכנית המתאר המוטל על המקום (תב"ע). לשם כך, נדרש בעל העסק להוציא היתר לשימוש חורג מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק ויתבצע מול אגף רישוי עסקים במסגרת תהליך הרישוי, לבקשת בעל העסק.
דוגמאות למקרים המצריכים היתר שימוש חורג: הפיכת דירת מגורים למספרה, ניהול עסק ייצור באזור המיועד למגורים, שינוי מבנה תעשייה למסעדה ועוד.
 
 

 

דעתך חשובה לנו!

שימו לב! אין מענה למשוב זה. אם ברצונכם במענה, אנא פנו באמצעות טפסי צור קשר.
 • banner-esek
 • asakim2
 • facebookforbusines

קישורים שימושיים

סגור